Habari za Punde

Orodha ya Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar 2016 - 2020.Mhe.    Zubeir Ali Maulid                              -           SPIKA

1.         Mhe.    Mgeni Hassan Juma                         -           Naibu Spika/ Nafasi za
Wanawake
2.         Mhe.    Shehe Hamad Mattar                        -           Mwenyekiti wa Baraza/
Jimbo la Mgogoni
3.         Mhe.    Balozi Seif Ali Iddi                            -           MBM/Makamu wa Pili wa
Rais /Kiongozi wa Shughuli za Serikali/ Jimbo la Mahonda
4.         Mhe.     Issa  Haji Ussi (Gavu)                     -           MBM/Waziri wa Nchi, Ofisi
ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi/Jimbo la Chwaka
5.         Mhe.    Haji Omar Kheri                               -           MBM/Waziri wa Nchi, Ofisi
ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ/ Jimbo la Tumbatu
6.         Mhe.    Haroun Ali Suleiman                                    -           MBM/Waziri wa Nchi, Ofisi
Rais, Katiba, Sheria na Utumishi wa Umma na Utawala Bora /Jimbo la Makunduchi
7.         Mhe.   Mohammed Aboud Mohammed      -           MBM/Waziri wa Nchi, Ofisi
ya Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar/Uteuzi wa Rais
8.         Mhe.    Dkt.  Khalid Salum Mohamed          -           MBM/Waziri wa Fedha na
Mipango /Jimbo la Donge
9.         Mhe.    Mahmoud Thabit Kombo                 -           MBM/Waziri wa Afya/
Jimbo la Kiembesamaki
10.       Mhe.    Riziki Pembe Juma                           -           MBM/Waziri wa Elimu na
Mafunzo ya Amali / Nafasi za Wanawake
11.       Mhe.    Balozi Amina Salum Ali                   -           MBM/Waziri wa Biashara,
Viwanda na Masoko Zanzibar/ Uteuzi wa Rais
12.       Mhe.    Balozi Ali Abeid Karume                 -           MBM/Waziri wa
Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji/ Uteuzi wa Rais
13.       Mhe.    Rashid  Ali Juma                               -           MBM/Waziri wa  Habari,
Utalii na Michezo/              Jimbo la Amani
14.       Mhe.    Hamad Rashid Mohamed                -           MBM/Waziri wa Kilimo,
Maliasili, Mifugo  na Uvuvi/ Uteuzi wa Rais
15.       Mhe.   Maudline Cyrus Castico                   -           MBM/Waziri wa
Uwezeshaji, Wazee, Vijana, Wanawake na Watoto/ Uteuzi wa Rais
16.       Mhe.    Salama Aboud Talib                         -           MBM/Waziri wa Ardhi, Maji,
Nishati na Mazingira/ Nafasi za Wanawake
17.       Mhe.    Juma Ali Khatib                                -           MBM/ Waziri Asiekuwa na
Wizara Maalum/Uteuzi wa Rais
18.       Mhe.   Said  Soud Said                                 -           MBM/Waziri Asiekuwa na
Wizara Maalum/Uteuzi wa Rais
19.       Mhe.    Khamis Juma Mwalim                      -           Naibu Waziri, Wizara ya
 Nchi, Ofisi ya Rais, Katiba,
Sheria na Utumishi wa Umma na Utawala Bora/ Jimbo la Pangawe
20.       Mhe.    Harusi Said Suleiman                       -           Naibu Waziri wa Afya/
Jimbo la Wete
21.       Mhe.    Mmanga Mjengo Mjawiri                 -           Naibu Waziri wa Elimu na
Mafunzo ya Amali /Jimbo la Mkoani
22.       Mhe.    Mohamed Ahmada Salum               -           Naibu Waziri wa Ujenzi,
Mawasiliano na Usafirishaji/Jimbo la Malindi
23.       Mhe.    Chum Kombo Khamis                      -           Naibu Waziri wa Habari,
Utalii na Michezo/Nafasi za Wanawake
24.       Mhe.    Lulu Msham Abdalla                        -           Naibu Waziri wa Kilimo,
Maliasili, Mifugo na Uvuvi/ Nafasi za Wanawake
25.       Mhe.    Juma Makungu Juma                       -          Naibu Waziri wa Ardhi,
Maji, Nishati na Mazingira/ Jimbo la Kijini
26.       Mhe.    Abdalla Ali Kombo                           -           Jimbo la Mwanakwerekwe
27.       Mhe.    Abdalla Maulid Diwani                    -           Jimbo la Jang’ombe
28.       Mhe.    Ali Khamis Bakar                             -           Jimbo la Tumbe
29.       Mhe.    Ali Salum Haji                                    -           Jimbo la Kwahani
30.       Mhe.    Ali Suleiman Ali (Shihata)                -           Jimbo la Kijitoupele
31.       Mhe.    Ame Haji Ali                                       -           Jimbo la Nungwi
32.       Mhe.    Amina Iddi Mabrouk                         -           Nafasi za Wanawake
33.       Mhe.    Asha Abdalla Mussa                                    -           Jimbo la Kiwengwa
34.       Mhe.    Bahati Khamis Kombo                     -           Jimbo la Chambani
35.       Mhe.    Bihindi Hamad Khamis                    -           Nafasi za Wanawake
36.       Mhe.    Hamad Abdalla Rashid                    -           Jimbo la Wawi
37.       Mhe.    Hamida Abdalla Issa                         -           Nafasi za Wanawake                       
38.       Mhe.    Hamza Hassan Juma                        -           Jimbo la Shaurimoyo
39.       Mhe.     Hassan Khamis Hafidh                   -           Jimbo la Welezo
40.       Mhe.    Hidaya Ali Makame                          -           Nafasi za Wanawake
41.       Mhe.     Hussein Ibrahim Makungu (Bhaa) -           Jimbo la Mtoni
42.       Mhe.    Jaku Hashim Ayoub                         -           Jimbo la Paje
43.       Mhe.    Khadija Omar Kibano                      -           Jimbo la Mtambwe
44.       Mhe.    Machano Othman Said                    -           Jimbo la Mfenesini
45.       Mhe.    Dkt. Makame Ali Ussi Makoti          -           Jimbo la Mtopepo
46.       Mhe.    Makame Said Juma                          -           Jimbo la Kojani
47.       Mhe.    Maryam Thani Juma                         -           Jimbo la Gando
48.       Mhe.    Masoud Abrahman Masoud                        -           Jimbo la Bububu
49.       Mhe.    Mihayo Juma N’hunga                     -           Jimbo la Mwera
50.       Mhe.    Miraji Khamis Mussa                        -           Jimbo la Chumbuni
51.       Mhe.    Moh’d Mgaza Jecha                         -           Jimbo la Mtambile
52.       Mhe.    Mohamed Said Mohamed                -           Jimbo la Mpendae
53.       Mhe.    Mohammedraza Hassanaali Mohamedali- Jimbo la Uzini
54.       Mhe.    Mtumwa  Peya Yussuf                     -             Jimbo la Bumbwini
55.       Mhe.    Mtumwa Suleiman Makame                        -           Nafasi za Wanawake
56.       Mhe.    Mussa Ali Mussa                              -           Jimbo la Ole
57.       Mhe.    Mussa  Foum Mussa                                    -           Jimbo la Kiwani
58.       Mhe.    Mwanaasha  Khamis Juma              -           Jimbo la Chukwani
59.       Mhe.    Mwanaidi  Kassim Mussa                -           Nafasi za Wanawake
60.       Mhe.    Mwantatu  Mbaraka Khamis            -           Nafasi za Wanawake
61.       Mhe.    Dkt  Mwinyihaji Makame Mwadini  -           Jimbo la Dimani
62.       Mhe.    Nadir Abdul-latif Yussuf Al-Wardy-            Jimbo la Chaani
63.       Mhe.    Nassor Salim Ali                               -           Jimbo la Kikwajuni
64.       Mhe.    Omar Seif  Abeid                              -           Jimbo la Konde
65.       Mhe.    Panya Ali Abdalla                             -           Nafasi za Wanawake
66.       Mhe.    Rashid Makame Shamsi                  -           Jimbo la Magomeni
67.       Mhe.    Saada Ramadhan Mwendwa           -           Nafasi za Wanawake
68.       Mhe.    Said Omar Said                                 -           Jimbo la Wingwi
69.       Mhe.    Said Hassan Said                              -           Mwanasheria Mkuu
70.       Mhe.    Salha  Mohamed Mwinjuma                        -           Nafasi za Wanawake
71.       Mhe.    Salma Mussa Bilal                            -           Nafasi za Wanawake
72.       Mhe.    Shadya Mohamed Suleiman            -           Nafasi za Wanawake
73.       Mhe.    Shaib Said Ali                                    -           Jimbo la Chonga
74.       Mhe.    Shamata Shaame Khamis                -           Jimbo la Micheweni
75.       Mhe.    Simai Mohammed Said                    -           Jimbo la Tunguu
76.       Mhe.    Suleiman Makame Ali                       -           Jimbo la Ziwani
77.       Mhe.    Suleiman Sarahan Said                   -           Jimbo la Chakechake
78.       Mhe.    Tatu  Mohamed Ussi                                    -           Nafasi za Wanawake
79.       Mhe.    Ussi  Yahya  Haji                               -           Jimbo la Mkwajuni
80.       Mhe.    Viwe Khamis Abdalla                       -           Nafasi za Wanawake
81.       Mhe.    Wanu Hafidh Ameir                          -           Nafasi za Wanawake
82.       Mhe.    Yussuf Hassan Iddi                          -           Jimbo la Fuoni
83.       Mhe.    Zaina Abdalla Salum                                    -           Nafasi za Wanawake
84.       Mhe.    Zulfa Mmaka Omar                           -           Nafasi za Wanawake


            Ndg. Raya Issa Msellem                               -           KatibuORODHA YA NAMBARI ZA SIMU ZA WAHESHIMIWA WAJUMBE WA BARAZA LA WAWAKILISHI

S/No.

JINA
NAMBARI YA SIMU

Mhe.
Zubeir Ali Maulid (Spika)
0777-413121
1
Mhe.
Balozi Seif Ali Iddi
0772- 556565
2
Mhe.
Abdalla Ali Kombo
0778- 944579/
0652- 345125
3
Mhe.
Abdalla Maulid Diwani
0777- 412235
4
Mhe.
Ali Khamis Bakar
0773- 901460
5
Mhe.
Ali Salum Haji
0772- 393940
6
Mhe.
Ali Suleiman Ali (Shihata)
0777- 416064
7
Mhe.
Ame Haji Ali
0777- 437710
8
Mhe.
Amina Iddi Mabrouk
0777- 419012
9
Mhe.
Asha Abdalla Mussa
0773 853913
10
Mhe.
Bahati Khamis Kombo
0777 850612
11
Mhe.
Bihindi Hamad Khamis
0773- 114960
12
Mhe.
Chumu Kombo Khamis
0777 – 453154
13
Mhe.
Dkt. Makame Ali Ussi Makoti
0773- 050951
14
Mhe.
Dr. Khalid Salum Mohamed
0777 488330
15
Mhe.
Dr. Mwinyihaji Makame Mwadini
0773- 386200
16
Mhe.
Haji Omar Kheri
0764- 450045
17
Mhe.
Hamad Abdalla Rashid
0777- 420242
18
Mhe.
Hamida Abdalla Issa
0774- 615804
19
Mhe.
Hamza Hassan Juma
0773- 999788
20
Mhe.
Haroun Ali Suleiman
0778- 888333
21
Mhe.
Harusi Said Suleiman
0777- 497883
22
Mhe.
Hassan Khamis Hafidh
0778- 943949
23
Mhe.
Hidaya Ali Makame
0776- 716705
24
Mhe.
Hussein Ibrahim Makungu
0777- 410208
25
Mhe.
Issa Haji Ussi (Gavu)
0777- 437021
26
Mhe.
Jaku Hashim Ayoub
0777- 413413
27
Mhe.
Juma Makungu Juma
0777- 491020
28
Mhe.
Khadija Omar Kibano
0777- 907296
29
Mhe.
Khamis Juma Mwalim
0773- 462800
30
Mhe.
Lulu Msham Abdalla
0772- 364545
31
Mhe.
Machano Othman Said
0777- 416295
32
Mhe.
Mahmoud Thabit Kombo
0777- 410003
33
Mhe.
Makame Said Juma
0777- 493521
34
Mhe.
Maryam Thani Juma
0779- 897012
35
Mhe.
Masoud Abrahman Masoud
0777- 340203
36
Mhe.
Mgeni Hassan Juma
0773 320783
37
Mhe.
Mihayo Juma N’hunga
0718- 179600
38
Mhe.
Miraji Khamis Mussa
0777- 937800
39
Mhe.
Mmanga Mjenge Mjawiri
0777- 415993
40
Mhe.
Mohamed Ahmada Salum
0773- 299181
41
Mhe.
Mohamed Mgaza Jecha
0777 499954
42
Mhe.
Mohammed Said Mohammed
0777- 436065
43
Mhe.
Mohammedraza Hassanaali Mohamedali
0777- 412786
44
Mhe.
Mtumwa Peya Yussuf
0777- 476114
45
Mhe.
Mtumwa Suleiman Makame
0777- 415812
46
Mhe.
Mussa Ali Mussa
0777- 222480
47
Mhe.
Mussa Foum Mussa
0777- 432267
48
Mhe.
Mwanaasha Khamis Juma
0773- 355987
49
Mhe.
Mwanaidi Kassim Mussa
0777 481680
50
Mhe.
Mwantatu Mbaraka Khamis
0777- 855853
51
Mhe.
Nadir Abdul-latif Yussuf
0776-888666
52
Mhe.
Nassor Salim Ali
0773- 077103
53
Mhe.
Omar Seif Abeid
0773- 235826
54
Mhe.
Panya Ali Abdalla
0778- 250810
55
Mhe.
Rashid Ali Juma
0777-411892
56
Mhe.
Rashid Makame Shamsi
0777- 465785
57
Mhe.
Riziki Pembe Juma
0777-493823
58
Mhe.
Saada Ramadhan Mwenda
0777- 483741
59
Mhe.
Said Hassan Said
0777 - 470568
60
Mhe.
Said Omar Said
0777- 507204
61
Mhe.
Salama Aboud Talib
0773- 049282
62
Mhe.
Salha Mohamed Mwinjuma
0712- 991508
63
Mhe.
Salma Mussa Bilal
0777- 419075
64
Mhe.
Shadya Mohammed Suleiman
0777- 415523
65
Mhe.
Shaib Said Ali
0888- 463497
66
Mhe.
Shamata Shaame Khamis
0772- 643979
67
Mhe.
Shehe Hamad Mattar
0777- 428658
68
Mhe.
Simai Mohamed Said
0774- 443333
69
Mhe.
Suleiman Makame Ali
0778- 459622
70
Mhe.
Suleiman Sarahan Said
0777- 417542
71
Mhe.
Tatu Mohamed Ussi
0773- 077879
72
Mhe.
Ussi Yahya Haji
0777- 418258
73
Mhe.
Viwe Khamis Abdalla
0777- 876894
74
Mhe.
Wanu Hafidh Ameir
0717- 693864
75
Mhe.
Yussuf Hassan Iddi
0778- 350753
76
Mhe.
Zaina Abdalla Salum
0777- 089197
77
Mhe.
Zulfa Mmaka Omar
0777 - 462836
78
Mhe.
Ali Abeid Karume
0773-111321
79
Mhe.
Amina Salum Ali
0719-539705
80
Mhe.
Hamad Rashind Mohamed
0715-252509/        0777-865662
81
Mhe.
Juma Ali Khatib
0776-620062
82
Mhe.
Mohammed Aboud Mohammed
0777-411667
83
Mhe.
Maudline Cyrus Castico
0767-606715
84
Mhe.
Said Soud Said
0777-477496
No comments:

Post a Comment

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.