Habari za Punde

Hotuba ya Waziri wa nchi, ofisi ya Rais , Ikulu na utawala bora, baraza la wawakilishi


SERIKALI YA MAPINDUZI YA ZANZIBAR
OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA
MAPINDUZI

HOTUBA YA WAZIRI WA NCHI, OFISI YA RAIS IKULU NA UTAWALA BORA
MHESHIMIWA DKT. MWINYIHAJI MAKAME

KUHUSU MAKADIRIO YA MAPATO NA MATUMIZI KWA MWAKA WA FEDHA 2014/2015 KATIKA BARAZA LA WAWAKILISHI
Mei, 2014

A. UTANGULIZI
1. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja kwamba Baraza lako Tukufu, likae kama Kamati kwa madhumuni ya kupokea, kujadili, kuzingatia na kuidhinisha Makadirio ya Mapato na Matumizi ya Kazi za Kawaida na Kazi za Maendeleo ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa mwaka wa fedha 2014/2015.

2. Mheshimiwa Spika, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii adhimu kumshukuru Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehma kwa kutujaalia uzima na afya njema na kuweza kutukutanisha katika kikao hiki muhimu cha bajeti kwa faida ya nchi yetu na wananchi wote kwa ujumla. Nchi yetu imeendelea kuwa yenye amani, utulivu na usalama ikizingatia misingi ya Utawala Bora, Demokrasia na Haki za Binadamu. Namuomba Mwenyezi Mungu atuzidishie neema hii iliyostawi iliyotokana na Mapinduzi Matukufu ya Januari 1964. Tunamuomba Mola Karim atuzidishie upendo, umoja na mshikamano katika nchi yetu na atujaalie kuyaenzi Mapinduzi ya Januari 1964 milele kwa faida yetu sote na kwa vizazi vyetu vijavyo.

3. Mheshimiwa Spika, tarehe 12 Januari, 2014, nchi yetu iliadhimisha kutimia miaka 50 (Nusu Karne) tokea kuasisiwa kwa Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar ya mwaka 1964. Hivyo basi, kwa namna ya pekee natoa pongezi za dhati kwa Rais wa Zanzibar na

Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein kwa kuadhimisha kwa mafanikio makubwa sherehe hizo adhimu ambazo kauli mbiu yake ni “Tudumishe Amani, Umoja na Maendeleo ambayo ni Matunda ya Mapinduzi Yetu - Mapinduzi Daima”.

4. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyengine tena naomba niungane na Watanzania wenzangu wote kuwapongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein kwa Maadhimisho ya Miaka 50 ya Muungano wa Tanganyika na Zanzibar. Sherehe za kutimiza miaka 50 ya Muungano ziliadhimishwa kwa kauli mbiu “Utanzania Wetu ni Muungano Wetu, Tuulinde, Tuuimarishe na Kuudumisha”. Namuomba Mwenyezi Mungu awazidishie hekima na awape umri mrefu na afya njema ili waweze kuendelea kuiongoza vyema nchi yetu na kuzidi kuijengea taswira nzuri Kitaifa na Kimataifa. Nawapongeza Watanzania wote kwa kutimiza miaka 50 ya Muungano wetu tukiwa katika hali ya amani, upendo na utulivu. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

5. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii pia kukupongeza wewe binafsi, Naibu Spika na Wenyeviti wa Baraza hili Tukufu kwa uongozi wenu mahiri. Naomba pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa Kamati ya Kudumu
ya Baraza la Wawakilishi ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa chini ya Mwenyekiti wake, Mheshimiwa Hamza Hassan Juma, Mwakilishi wa Jimbo la Kwamtipura. Vile vile, naishukuru Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi ya Kusimamia Hesabu za Serikali (PAC) inayoongozwa na Mheshimiwa Omar Ali Shehe, Mwakilishi wa Jimbo la Chake Chake. Namuomba Mwenyezi Mungu awazidishie hekima na busara katika kazi zao za kusimamia Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na kutupatia miongozo na ushauri ambayo inatusaidia sana katika utekelezaji wa majukumu na malengo yetu. Naomba pia kuwashukuru Waheshimiwa Wajumbe wote wa Baraza lako Tukufu kwa mashirikiano yao makubwa wanayoendelea kuipatia Ofisi yetu.

6. Mheshimiwa Spika, naomba nihitimishe sura hii ya utangulizi kwa kumpongeza kwa dhati kabisa Mheshimiwa Mahmoud Thabit Kombo kwa kuchaguliwa kwa kura nyingi kuwa Mwakilishi wa Jimbo la Kiembesamaki kupitia Chama cha Mapinduzi (CCM). Ushindi huo mkubwa unadhihirisha imani kubwa walionayo wananchi wa Kiembesamaki kwake na Chama Cha Mapinduzi kwa ujumla sambamba na kuonesha matumaini waliyonayo wananchi wa Jimbo hilo katika kuwaletea maendeleo.

B. MUUNDO NA MAJUKUMU YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI

7. Mheshimiwa Spika, katika mwezi wa Agosti, 2013, muundo wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ulibadilika ambapo Idara ya Uratibu wa Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Ofisi ya Usajili na Kadi za Utambulisho na Idara Maalum za SMZ ziliondolewa na kuhamishiwa katika Ofisi mpya inayoitwa Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ. Aidha, katika mabadiliko hayo Idara ya Utawala Bora, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali na Tume ya Mipango pamoja na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali zilihamishiwa katika Ofisi hii.

8. Mheshimiwa Spika, kutokana na muundo huo mpya, majukumu ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi yanatekelezwa na Idara pamoja na Taasisi zifuatazo:-
i. Ofisi ya Faragha;
ii. Ofisi ya Baraza la Mapinduzi;
iii. Idara ya Mipango, Sera na Utafiti;
iv. Idara ya Mawasiliano – Ikulu;
v. Idara ya Uendeshaji na Utumishi;
vi. Ofisi ya Usalama wa Serikali (GSO);
vii. Idara ya Utawala Bora;
viii. Ofisi ya Ofisa Mdhamini – Pemba;
ix. Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje;
x. Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi;
xi. Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali;
xii. Tume ya Mipango;
xiii. Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali.

C. SHABAHA YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI
9. Mheshimiwa Spika, Shabaha kuu ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ni:-
i. Kuimarika kwa huduma bora kwa wananchi;
ii. Kuwa na mipango endelevu ya maendeleo inayolenga kukuza uchumi na kupunguza umasikini (kuimarika kwa maendeleo ya Zanzibar);
iii. Kuimarika kwa Utawala Bora na Haki za Binaadamu;
iv. Kujenga jamii inayopinga na kukataa vitendo vya rushwa na uhujumu wa uchumi;
v. Kuimarika kwa uhusiano wa Kikanda na Kimataifa wenye tija kwa Zanzibar;
vi. Kuongeza mchango wa Wazanzibari wanaoishi nchi za nje (Diaspora) katika shughuli za kimaendeleo na kijamii – Zanzibar.

D. MWELEKEO WA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI KWA MWAKA WA FEDHA 2014/2015

10. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi imeandaa bajeti yake kwa mujibu wa miongozo ya Serikali ikiwa ni pamoja na kutayarisha maelezo ya bajeti inayotumia mfumo wa “Line Item Budget” unaoenda sambamba na mfumo wa “Program Based Budget”. Katika kutekeleza bajeti hii, jumla ya Programu Kuu 17 zimeandaliwa pamoja na Programu Ndogo 8 ambazo zitakuwa chini ya Programu Kuu.

11. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, mwelekeo wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ni kutekeleza mambo makuu yafuatayo:-
i. Kuimarisha huduma za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi;
ii. Kuandaa vikao vya Kamati ya Makatibu Wakuu, Baraza la Mapinduzi na mikutano ya tathmini ya mipango ya utekelezaji kazi kwa kila robo mwaka kwa Wizara na Ofisi za SMZ;
iii. Kufanya ukaguzi wa hesabu za Serikali kwa kuzingatia thamani halisi (Value for Money);
iv. Kuanzisha Tume ya Maadili ya Viongozi;
v. Kuanzisha Ofisi ya Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Pemba;
vi. Kukamilisha Sera ya Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje (Diaspora);
vii. Kuanzisha Sera, Sheria na Miongozo ya ushirikiano wa Sekta binafsi na Umma (PPP);
viii. Kuandaa Sera ya Maendeleo ya Rasilimali Watu ya Zanzibar;
ix. Kuandaa Kanuni zitakazosaidia utekelezaji mzuri wa Sheria ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi;
x. Kufanya utafiti juu ya masuala ya Majukumu ya Kijamii (Corporate Social Responsibility);
xi. Kufanya utafiti juu ya Mchango wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje (Diaspora) katika Maendeleo ya kiuchumi na kijamii Zanzibar;
xii. Kufanya Utafiti wa Hali ya Uchumi wa Zanzibar;
xiii. Kufanya Utafiti wa Kipato na Matumizi ya Kaya;
xiv. Kuandaa Mpango Mkakati wa Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi pamoja na kuandaa mpango kazi wa mwaka;
xv. Kuandaa miongozo ya kufanya tafiti mbalimbali.

E. MAPITIO YA UTEKELEZAJI WA MPANGO WA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI KWA MWAKA WA FEDHA 2013/2014 NA MALENGO YALIYOPANGWA KWA MWAKA WA FEDHA 2014/2015
12. Mheshimiwa Spika, utekelezaji wa Mpango na Bajeti kwa mwaka wa fedha 2013/2014 umezingatia mambo yafuatayo:-
7
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
i. Dira ya Zanzibar (VISION 2020);
ii. Mkakati wa Kukuza Uchumi na Kupunguza Umasikini Zanzibar (MKUZA II);
iii. Mpango Mkakati wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi (2011 – 2017);
iv. Ilani ya Uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya Mwaka 2010-2015;
v. Ushauri wa Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi wakati wa kujadili hotuba ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ya makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2013/2014;
vi. Ushauri wa Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi ya Kusimamia Ofisi za Viongozi Wakuu wa Kitaifa na Kamati ya Kudumu ya Baraza la Wawakilishi inayosimamia Hesabu za Serikali (PAC).
OFISI YA FARAGHA
13. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Faragha imeendelea kuratibu shughuli za huduma za Ikulu. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Faragha ilitengewa jumla ya TZS 2,197.2 milioni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Faragha imeingiziwa TZS.1,589. sawa na asilimia 72.3 ya fedha zilizoidhinishwa.
8
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
14. Mheshimiwa Spika, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein alifanya ziara mbili za kikazi nje ya nchi. Ziara hizo ni ya Uholanzi iliyofanyika mwezi Agosti, 2013 na ziara ya India iliyofanyika mwezi Februari, 2014. Katika ziara iliyofanyika mwezi Agosti, 2013 nchini Uholanzi, Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein alikutana na kufanya mazungumzo na Mfalme wa Uholanzi Mheshimiwa Willem Alexander, Waziri Mkuu wa Uholanzi Mheshimiwa Mark Rutte pamoja na Waziri wa Biashara za Nje na Uhusiano wa Kimataifa Mheshimiwa Lilianne Ploumen. Mazungumzo na Viongozi hao yalihusu kuimarisha uhusiano baina ya nchi zetu pamoja na kuendeleza mashirikiano katika sekta ya Afya, Kilimo na Nishati. Aidha, pamoja na mambo mengine masuala yanayohusu kuiendeleza sekta ya Mafuta na Gesi, mazingira, kuhamasisha uwekezaji na kuimarisha utalii yalizingatiwa.
15. Mheshimiwa Spika, katika ziara ya Uholanzi Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na ujumbe wake walipata fursa ya kuitembelea Kampuni ya Shell ambapo Waziri wa Ardhi, Makaazi, Maji na Nishati, Mheshimiwa Ramadhan Abdalla Shaaban na Mwakilishi wa Kampuni ya Shell Bwana Axel Knospe walisaini Waraka wa Makubaliano (MoU) ambao utawezesha kuanza mashirikiano ya kufanya utafiti wa kuwepo kwa mafuta na gesi hapa nchini. Aidha, Kampuni ya Shell iliahidi kushirikiana
9
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
na Zanzibar katika kuendeleza Utalii kwa Wote na kuwajengea uwezo vijana katika stadi za maisha na ujasiriamali.
16. Mheshimiwa Spika, ziara ya nchini Uholanzi ilimpa fursa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kukutana na Viongozi wa Kampuni mbalimbali zinazohusika na huduma za afya na alichukua jukumu mwenyewe la kuwaelezea kwa kina juu ya maendeleo ya sekta ya Afya Zanzibar ikiwemo mipango ya kuanzisha Skuli ya Sayansi ya Afya na Tiba katika Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar (SUZA). Miongoni mwa Kampuni alizokutana nazo ni “Tax Force Health Care”, “African Medical and Research Foundation” (AMREF) na “Medical Export Group”. Kufuatia ziara hiyo, ujumbe wa aina yake wa kwanza wa Wawekezaji na Wafanyabiashara 50 kutoka Uholanzi ukiongozwa na Waziri wa Biashara za Nje na Uhusiano wa Kimataifa, Mheshimiwa Lilianne Ploumen ulitembelea Zanzibar tarehe 20 Febuari, 2014 kwa madhumuni ya kuimarisha uwekezaji na biashara.
17. Mheshimiwa Spika, mnamo mwezi wa Februari, 2014, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein alifanya ziara ya Kiserikali nchini India na kukutana na mwenyeji wake, Makamu wa Rais wa India, Mheshimiwa Mohammad Hamid Ansari. Katika mazungumzo yao, Viongozi hao waligusia haja ya kuimarisha uhusiano wa
10
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
kisiasa na kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na India pamoja na kukuza ushirikiano baina ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya India. India imekubali kushirikiana na Zanzibar katika upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama katika Mji wa Zanzibar. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ametumia fursa hiyo kuwaalika Wafanyabiashara na Wawekezaji wa India kuja kuwekeza Zanzibar. Aidha, India iliihakikishia Zanzibar kuwepo kwa fursa za kibiashara ikiwa ni pamoja na soko la kutosha kwa bidhaa zake.
18. Mheshimiwa Spika, katika hatua nyengine ya ziara hiyo, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alifanya mazungumzo na Waziri wa Afya na Familia wa India, Mheshimiwa Ghulam Nabi Azad. Katika mazungumzo hayo, pande hizo mbili zilikubaliana kushirikiana katika sekta ya Afya kupitia nyanja ya Afya ya Mama na Mtoto. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imetiliana saini Waraka wa Makubaliano na Hospitali ya Manipal (Bangalore) wa kuimarisha ushirikiano na kupendekeza kujenga Hospitali ya kisasa hapa Zanzibar kwa ajili ya wananchi na watalii. Maeneo mengine ambayo Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein na Ujumbe wake waliyatembelea ni Chuo cha Mafunzo ya Amali cha “Barefoot College”, Jaipur, Chuo cha Utafiti wa Kilimo (IARI), Delhi, Umoja wa Wasafirishaji wa Dawa na Kiwanda cha kutengenezea dawa (NATCO), Hyderabad. Kadhalika,
11
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
walitembelea Kiwanda cha usindikaji wa viungo cha Everest na Kiwanda cha Matrekta cha Mahindra & Mahindra Mumbai. Wakati ujumbe huo ukiwa Mumbai ulifanya mkutano na Kampuni za Kitalii na kuzitaka kuleta Watalii Zanzibar. Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein alipata fursa ya kuweka shada la maua katika kaburi la Baba wa Taifa la India, Mahatma Gandhi na aliyekuwa Waziri Mkuu wa India Marehemu Indira Gandhi.
19. Mheshimiwa Spika, kufuatia ziara hiyo ya India na mwaliko wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tayari ujumbe wa Kampuni ya Mahindra & Mahindra Limited kutoka India umeshakuja Zanzibar na kukutana na watendaji wa Wizara ya Kilimo na Maliasili na Wizara ya Fedha kwa ajili ya kufunga Mkataba wa Maelewano utakaorahisisha utaratibu wa kuipatia Zanzibar zana za kilimo. Aidha, ujumbe kutoka Chuo cha Mafunzo ya Amali cha “Barefoot”umeshawasili kuangalia eneo litakalojengwa Chuo cha Amali cha Wanawake huko Kibokwa, Mkoa wa Kaskazini Unguja kitakachotengeneza bidhaa zinazotumia nishati ya jua.
20. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha uhusiano baina ya Zanzibar na nchi marafiki, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein alikutana na kufanya mazungumzo
12
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
na Rais wa Marekani Mheshimiwa Barack Obama tarehe 1 Julai, 2013 na Waziri Mkuu wa Finland Mheshimiwa Jyrki Katainen tarehe 30 Januari, 2014 ambapo waligusia zaidi ushirikiano katika nyanja ya uchumi, ustawi wa jamii na siasa. Watu wengine mashuhuri waliokutana na Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein siku ya tarehe 11 Januari, 2014 ni pamoja na Rais wa Commoro Mheshimiwa Dkt. Ikililou Dhoinine, Waziri wa Serikali za Mitaa wa China Mheshimiwa Jiang Weixin. Aidha, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi alikutana na Waziri wa Uingereza anaeshughulikia Mambo ya Afrika, Mheshimiwa Mark J. M. Simmonds tarehe 13 Julai, 2013 na Naibu Waziri wa Mambo ya Nje wa Chama cha Kikomonisti cha Jamhuri ya Watu wa China Mheshimiwa Ai Ping tarehe 10 Oktoba, 2013. Vilevile, Mheshimiwa Rais alionana na Rais wa Uganda Mheshimiwa Yoweri Kaguta Museveni aliyehudhuria katika Maadhimisho ya Sherehe za Miaka 50 ya Mapinduzi ya Zanzibar tarehe 12 Januari, 2014.
21. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Faragha ina jukumu la utunzaji na utengenezaji wa majengo ya Ikulu Kuu ya Mnazi Mmoja, Ikulu ndogo ziliopo Kikwajuni, Kibweni, Mkokotoni na Bwefum. Nyengine ni Ikulu ndogo ya Chake Chake, Mkoani, Micheweni, Dar es Salaam na Dodoma. Aidha, nyumba nyengine zinazosimamiwa na Ofisi hii ni Mazizini I na II ziliopo Unguja.
13
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
22. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Faragha kwa mwaka wa fedha 2013/2014, imeendelea kuwajengea uwezo wa kitaaluma wafanyakazi wake katika ngazi ya Cheti, Stashahada na Shahada ya Uzamili. Wafanyakazi watano wamehitimu masomo yao katika Chuo cha Maendeleo ya Utalii Maruhubi, wanne kati yao wamehitimu masomo ya Stashahada ya Uongozi na Ukarimu wa Utalii na mmoja Stashahada ya Upishi. Kadhalika, mfanyakazi mmoja anaendelea na masomo ya Shahada ya Uzamili katika fani ya Habari nchini China.
23. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Ofisi ya Faragha imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuimarisha huduma za Ikulu;
ii. Kuimarisha mazingira ya kazi;
iii. Kuendelea na matengenezo ya majengo ya Ikulu Unguja, Pemba, Dodoma na Dar-es-salaam;
iv. Kuwajengea uwezo wa kitaaluma wafanyakazi sita katika ngazi ya Stashahada, watatu ngazi ya Cheti na kutoa huduma stahiki kwa wafanyakazi.
24. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Faragha iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 2,446.8 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
14
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
OFISI YA BARAZA LA MAPINDUZI
25. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi imeendelea kutekeleza kazi zake za kuratibu shughuli za Baraza la Mapinduzi. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi ilitengewa jumla ya TZS. 1,379 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi iliingiziwa TZS. 909.7 milioni sawa na asilimia 66 ya fedha zilizoidhinishwa.
26. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi imeandaa jumla ya vikao 18 vya kawaida vya Baraza la Mapinduzi na vikao 32 vya kawaida vya Kamati ya Makatibu Wakuu ambapo katika vikao hivyo, nyaraka zaidi ya 110 zilijadiliwa zikiwemo Miswaada ya Sheria, Sera, Miongozo na Taarifa mbalimbali. Aidha, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi imeratibu na kusimamia mkutano mmoja wenye vikao 17 vya pamoja kati ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Viongozi na Watendaji wa Wizara mbalimbali za Serikali ili kujadili na kutathmini mipango ya utekelezaji kazi kwa Wizara za SMZ pamoja na shughuli nyengine za Serikali.
27. Mheshimiwa Spika, katika kuimarisha mazingira ya kufanyia kazi, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi imekamilisha matengenezo ya sehemu ya jengo la Jumba la Wananchi Forodhani linalotumiwa na Ofisi hii. Aidha, Ofisi
15
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
imeendelea na kazi ya utengenezaji wa kumbukumbu pamoja na nyaraka na kuziweka katika mifumo ya Vitabu na kumbukumbu za Elektroniki yaani “Hard copy and Soft copy”. Ofisi ya Baraza la Mapinduzi imeendelea kuwajengea uwezo wa kitaaluma wafanyakazi wake katika ngazi na kada mbalimbali ambapo imedhamini mafunzo ya muda mrefu kwa wafanyakazi wanne katika ngazi ya Shahada ya Kwanza, Shahada ya Pili na Stashahada katika fani za Uhazili, Utawala, Uhusiano wa Kimataifa na Sheria.
28. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Ofisi ya Baraza la Mapinduzi imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kutayarisha na kusimamia Vikao vya Baraza la Mapinduzi na Kamati ya Makatibu Wakuu;
ii. Kuandaa na kusimamia Mikutano ya kutathmini mipango ya utekelezaji kazi kwa kila robo mwaka kwa Wizara za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar;
iii. Kuimarisha mazingira ya kazi na kuwaongezea ujuzi wafanyakazi;
iv. Kuendelea na kazi ya uhifadhi wa kumbukumbu na nyaraka mbalimbali za Baraza la Mapinduzi.
29. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Baraza la Mapinduzi iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba
16
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 1,458.2 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
IDARA YA MIPANGO, SERA NA UTAFITI
30. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti imeendelea na jukumu lake la kuratibu na kusimamia uandaaji wa Sera, Sheria na Mipango ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti ilitengewa jumla ya TZS. 522.4 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na jumla ya TZS 750 milioni kwa ajili ya matumizi ya miradi miwili ya maendeleo. Hadi kufikia Machi 2014, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti imeingiziwa TZS. 262.9 milioni sawa na asilimia 50.3 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 450 milioni sawa na asilimia 60 ya makadirio ya matumizi ya kazi za maendeleo.
31. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti imekamilisha mapitio ya Mpango Mkakati wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa mwaka 2014/2015 – 2016/2017. Aidha, Ripoti za robo tatu kwa mwaka 2013/2014 pamoja na taarifa jumuishi ya mwaka 2012/2013 za utekelezaji wa malengo ya Bajeti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi zimetayarishwa na kuwasilishwa kunako husika.
17
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
32. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti kwa kushirikiana na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia (COSTECH) imeandaa vipaumbele vya maeneo ya utafiti kwa ajili ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Aidha, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti imechapisha nakala 800 za Kitabu Maalum kinachoitwa “Taarifa ya Miaka 50 ya Maadhimisho ya Sherehe za Mapinduzi ya Zanzibar”. Kitabu hicho chenye sura nane, pamoja na mambo mengine kinaelezea Historia fupi ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Muundo wake na namna ulivyobadilika katika nyakati tofauti, majukumu na malengo ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, mafanikio, changamoto na matarajio ya baadae. Nakala za vitabu hivyo zimegawiwa kwa wananchi na wadau mbalimbali wakati wa Maonesho ya Maadhimisho ya Sherehe za Kutimia Miaka 50 ya Mapinduzi ya Zanzibar. Taarifa za kitabu hicho pia zinapatikana kupitia Tovuti (Website) ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa anuani ya www.ikuluzanzibar.go.tz.
33. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, wafanyakazi 10 walihudhuria mafunzo mbalimbali ambapo watano kati yao wanaendelea na mafunzo ya muda mrefu ndani ya nchi katika ngazi ya Shahada ya Pili, Shahada ya Kwanza na Stashahada katika fani za Sheria, Uchambuzi wa Sera, Maendeleo ya Jamii, Teknohama na Ukatibu Muhtasi. Aidha, wafanyakazi
18
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
wengine watano wamehudhuria mafunzo ya muda mfupi ndani ya nchi katika fani za Uandaaji na Usimamizi wa Bajeti na Usimamizi wa Tovuti (Website). Sambamba na hilo, Idara ya Mipango, Sera na Utafiti imeendesha mafunzo ya siku tatu kwa watendaji 23 wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi yaliyolenga kuwajengea uwezo juu ya matumizi ya Kompyuta.
34. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Idara ya Mipango, Sera na utafiti imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuratibu uandaaji wa Mipango, Sera, Sheria na Tafiti mbalimbali;
ii. Kuanzisha Mfumo Shirikishi wa Ufuatiliaji na Tathmini;
iii. Kuendesha mafunzo mbalimbali kwa watendaji wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kuhusu usimamizi wa utekelezaji wa malengo ya bajeti na namna ya kuandaa mipango inayozingatia matokeo (Result-Based Planning);
iv. Kuimarisha ukusanyaji, uhifadhi, usimamizi na matumizi ya takwimu na taarifa za utekelezaji wa malengo ya bajeti katika Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi;
v. Kuimarisha huduma za Teknolojia ya Habari na Mawasiliano (TEKNOHAMA).
19
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
35. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Mipango, Sera na Utafiti iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 428.3 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 530 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo.
IDARA YA MAWASILIANO – IKULU
36. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mawasiliano Ikulu imeendelea kuimarisha mawasiliano baina ya Ikulu na Umma kwa kutoa elimu na taarifa mbalimbali kwa wananchi kupitia Tovuti, majarida na vyombo vya habari. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Mawasiliano – Ikulu ilitengewa jumla ya TZS. 242.7 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Idara ya Mawasiliano – Ikulu imeingiziwa TZS. 131.7 milioni sawa na asilimia 54.3 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida.
37. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mawasiliano – Ikulu imechapisha nakala 12,000 za matoleo manne ya “Jarida la Ikulu” na kuzisambaza kwa wananchi pamoja na Taasisi mbalimbali za Serikali na Sekta binafsi. Aidha, vipindi 31 vya Televisheni na 13 vya Redio vimerushwa hewani kupitia Shirika la Utangazaji la Zanzibar (ZBC). Vipindi hivyo vinaonesha matokeo mbalimbali ya utekelezaji wa kazi pamoja na ahadi alizozitoa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein kwa wananchi.
20
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
38. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mawasiliano - Ikulu imeandaa na kurusha hewani makala za filamu (documentary films) zenye kuonesha mafanikio yaliyopatikana katika sekta za Utalii na Miundombinu ikiwemo Barabara na Viwanja vya Ndege. Makala hizo pia zimeonesha hatua zinazochukuliwa na Serikali katika kuimarisha zao la karafuu. Aidha, makala 24 za magazeti ziliandikwa na kuchapishwa. Uandaaji wa makala hizo ulikwenda sambamba na shamra shamra za Maadhimisho ya Sherehe za Kutimiza Miaka 50 ya Mapinduzi ya Zanzibar.
39. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Idara ya Mawasiliano - Ikulu imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuendeleza taswira nzuri ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa kuimarisha na kuendeleza mawasiliano na wananchi;
ii. Kuendelea kuimarisha mazingira mazuri ya kazi;
iii. Kuanzisha kitengo maalum cha uwekaji wa kumbukumbu za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi;
iv. Kuwajengea uwezo wa kiutendaji wafanyakazi wake.
40. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Mawasiliano – Ikulu iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba
21
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 225.8 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
IDARA YA UENDESHAJI NA UTUMISHI
41. Mheshimiwa Spika, Idara ya Uendeshaji na Utumishi iliendelea kusimamia Sheria na Kanuni za Utumishi kwa wafanyakazi. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Uendeshaji na Utumishi ilitengewa jumla ya TZS. 1,274.6 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Idara ya Uendeshaji na Utumishi imeingiziwa TZS. 764.7 milioni sawa na asilimia 60 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida.
42. Mheshimiwa Spika, Idara ya Uendeshaji na Utumishi imehakikisha kuwa wafanyakazi wote wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wamewekwa katika muundo wa utumishi na mishahara yao inalingana na kada zao. Aidha, malalamiko ya wafanyakazi wenye uzoefu nayo yameshughulikiwa na kupatiwa ufumbuzi. Idara ya Uendeshaji na Utumishi imefanya matengenezo makubwa katika jengo la Utawala liliopo mkabala na Ikulu ya Mnazi Mmoja. Jengo hilo la Utawala hivi sasa linatumiwa na Idara ya Mipango, Sera na Utafiti, Idara ya Uendeshaji na Utumishi, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje, Idara ya Utawala Bora na Idara ya Mawasiliano - Ikulu. Matengenezo mengine yamefanyika katika jengo la Utawala Ikulu ambayo yalijumuisha uwekaji
22
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
wa madirisha ya “aluminium”, matengenezo ya stoo ya kuwekea majalada na uwekaji wa mbao kwenye ngazi ya jengo hilo.
43. Mheshimiwa Spika, Idara ya Uendeshaji na Utumishi imechukua hatua za kuhakikisha kuwa Viongozi na Watendaji wanashirikishwa katika maamuzi kwa azma ya kufikia lengo la Utawala Bora. Katika kufikia hilo, Kikao kimoja cha Kamati ya Uongozi na vikao vitano vya Kamati Tendaji vimefanyika. Aidha, vikao tisa vya Bodi ya Zabuni na vikao vinne vya Kamati ya Ukaguzi wa Ndani vimefanyika sambamba na kuandaa mpango wa manunuzi wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti Baraza la Mapinduzi wa mwaka 2013/2014. Vikao hivi vimesaidia sana katika kuimarisha utekelezaji wa Sheria Namba 5 ya mwaka 2005 ya Manunuzi na Uuzaji wa Mali za Umma.
44. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Uendeshaji na Utumishi imewajengea uwezo wafanyakazi saba katika ngazi ya Shahada ya Uzamili, Shahada ya Kwanza, Stashahada na Cheti. Wafanyakazi wawili wamepatiwa mafunzo ya muda mfupi katika fani za Maendeleo na Ujasiriamali kwa Wanawake na Udereva. Katika hatua ya kuimarisha michezo kazini, Klabu ya Michezo ya Ikulu (Ikulu Sports Club) imewezeshwa kushiriki katika mashindano mbalimbali.
23
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
45. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Idara ya Uendeshaji na Utumishi imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuandaa mpango wa matumizi ya Rasilimali Watu (Norminal Roll);
ii. Kuongeza ufanisi wa kazi kwa kuimarisha mazingira ya utendaji kazi na maslahi ya wafanyakazi;
iii. Kuwajengea uwezo wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi ndani na nje ya Nchi;
iv. Kuwajengea uelewa wafanyakazi juu ya Sheria na Kanuni za Utumishi wa Umma;
v. Kuratibu na kusimamia utekelezaji wa Sheria ya Manunuzi kwa kusimamia vikao vya Bodi ya Zabuni na vikao vya Kamati ya Ukaguzi wa Ndani.
46. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Uendeshaji na Utumishi iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 1,131.8 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
OFISI YA USALAMA WA SERIKALI (GSO)
47. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Usalama wa Serikali (GSO) Zanzibar imeendelea kufanya kazi zake za udhibiti wa shughuli za Usalama wa Serikali na Utumishi wa Umma. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Usalama wa Serikali Zanzibar ilitengewa jumla
24
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ya TZS. 61.6 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Usalama wa Serikali iliingiziwa TZS. 25.8 milioni sawa na asilimia 41.9 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida.
48. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Usalama wa Serikali (GSO) imepokea jumla ya maombi 932 ya uchunguzi wa wafanyakazi kutoka Taasisi na Wizara mbalimbali za Serikali. Maombi yote yaliyopokelewa kutoka Wizara, Mamlaka za Serikali, Mashirika na Taasisi nyengine za Umma yamefanyiwa upekuzi (Security Vetting) na ushauri unaostahiki umetolewa kwa Wizara na Taasisi husika.
49. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Usalama wa Serikali pia imefanya ukaguzi katika Tume ya Uchaguzi Zanzibar (ZEC), Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar (ZAECA), Chuo cha Maendeleo ya Utalii Zanzibar, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Bodi ya Mapato Zanzibar (ZRB), Tume ya Kurekebisha Sheria, Chuo cha Ualimu cha Benjamin William Mkapa Mchangamdogo Pemba, Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano Zanzibar pamoja na Visima vya maji Bumbwini Kidanzini na Makoba. Aidha, watumishi wa Serikali wamejengewa uwezo wa kiutendaji kwa kuwapatia mafunzo ya utunzaji na udhibiti wa siri za Serikali. Taasisi ambazo watendaji wake walipatiwa mafunzo hayo ni Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi, Chuo cha Utumishi wa Umma (IPA) na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC).
25
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
50. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Ofisi ya Usalama wa Serikali imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kufanya upekuzi kwa watumishi 1,907 wanaotarajiwa kuajiriwa na Serikali;
ii. Kuendelea kufanya ukaguzi wa kiusalama katika majengo ya Ofisi za Serikali na Taasisi 12;
iii. Kuongeza uelewa wa watumishi wa umma juu ya umuhimu wa uhifadhi, utunzaji na udhibiti wa nyaraka na kumbukumbu za Serikali;
iv. Kufuatilia na kufanya tathmini ya maagizo yaliyotolewa wakati wa ukaguzi katika Taasisi husika ili kuona kama kasoro zilizojitokeza zimerekebishwa.
51. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Usalama wa Serikali iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 47.1 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
IDARA YA UTAWALA BORA
52. Mheshimiwa Spika, Idara ya Utawala Bora imeendelea na jukumu lake la kuratibu na kutathmini utekelezaji wa Misingi ya Utawala Bora Zanzibar. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Utawala Bora ilitengewa jumla ya TZS. 216.5 milioni kwa matumizi ya kazi za
26
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Idara imeingiziwa TZS. 143.5 milioni sawa na asilimia 66.3 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida.
53. Mheshimiwa Spika, Idara ya Utawala Bora imekamilisha utayarishaji wa Rasimu ya Sheria ya Maadili ya Viongozi ambayo tayari imeshajadiliwa katika Kikao cha Makatibu Wakuu pamoja na Baraza la Mapinduzi. Rasimu hiyo imeshapelekwa Ofisi ya Mwanasheria Mkuu (Attorney General Chamber) kwa ajili ya kutayarishwa Mswaada wa Sheria ambao unatarajiwa kusomwa kwa mara ya kwanza katika Kikao hichi cha Baraza la Wawakilishi. Idara ya Utawala Bora imeandaa muongozo wa mafunzo ya Utawala Bora na Serikali ya Umoja wa Kitaifa kwa Taasisi mbalimbali za Serikali na Sekta Binafsi na kutoa mafunzo hayo kwa Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, Maofisa Wadhamini, Maofisa Tawala wa Mikoa na Wilaya pamoja na Wawakilishi wa Jumuiya za Kiraia za Kisiwani Pemba. Aidha, vipindi 24 vilivyozungumzia Misingi ya Utawala Bora na Haki za Binaadamu vimerushwa hewani kupitia Redio ya Shirika la Utangazaji la Zanzibar (ZBC) na vipindi viwili vimerushwa hewani kupitia Redio za Chuchu FM, Zenji FM na Coconut FM.
54. Mheshimiwa Spika, Idara ya Utawala Bora imefanya mikutano mitatu ya mafunzo ya Kikundi Kazi cha Utawala Bora kinachojumuisha Wakurugenzi Mipango, Sera na Utafiti, watendaji wa Asasi za Kiraia na Sekta
27
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
binafsi. Mafunzo hayo yamelenga namna ya kuandaa viashiria vya utawala bora vya kitaifa na kuratibu uandaaji wa viashiria vya utawala bora kisekta. Aidha, matayarisho ya utafiti mdogo unaohusu masuala ya Utawala Bora yamefanyika kwa kuandaa madodoso yatakayotumika katika kukusanyia taarifa za utafiti huo ambao utafanyika katika mwaka wa fedha 2014/2015.
55. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Idara ya Utawala Bora imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kufanya utafiti mdogo wa Utawala Bora;
ii. Kuendelea kutoa mafunzo juu ya Misingi ya Utawala Bora kwa Viongozi wa Kisiasa, Kiutendaji na wananchi;
iii. Kutayarisha Ripoti ya Mwaka ya Utawala Bora;
iv. Kutoa Elimu ya Uraia kupitia Redio na Televisheni.
56. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Utawala Bora iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 227.7 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
OFISI YA OFISA MDHAMINI - PEMBA
57. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Ofisa Mdhamini Pemba imeendelea kuratibu shughuli za utawala na huduma za
28
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi zinazofanyika Pemba. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Ofisa Mdhamini Pemba ilitengewa Jumla ya TZS. 645.8 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Ofisa Mdhamini iliingiziwa TZS. 377.8 milioni sawa na asilimia 58.5 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida.
58. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Ofisa Mdhamini imeratibu ziara za Viongozi Wakuu wa Kitaifa waliotembelea Pemba katika nyakati tofauti. Ziara hizo ni za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Mstaafu wa Zanzibar wa Awamu ya Sita na Rais Mstaafu wa Awamu ya Tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
59. Mheshimiwa Spika, Kwa upande wa ziara za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Ofisi ya Ofisa Mdhamini imeratibu ziara mbali mbali zikiwemo za kutembelea vituo vya karafuu, kukagua ujenzi wa barabara zilizokuwa zikijengwa kupitia Mradi wa Changamoto za Milenia Tanzania (MCA-T), kuzungumza na wananchi waliomo katika “Sober Houses”, ufunguzi wa kituo cha Polisi cha Mchangamdogo, ufunguzi wa Skuli ya Kengeja pamoja na kuzungumza na viongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vile vile, Ofisi ya Ofisa Mdhamini imeratibu ziara ya ufunguzi wa Skuli ya Sekondari ya wanawake
29
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ya Utaani, uzinduzi wa barabara tano zilizojengwa kwa ushirikiano na Shirika la Changamoto la Milenia pamoja na uzinduzi wa mradi wa umeme katika Kijiji cha Ukunjwi.
60. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Ofisa Mdhamini imetoa mafunzo kuhusu athari za uvunjifu wa Haki za Binaadamu kwa Kamati nne za Shehia za Ng’ambwa, Mkoroshoni, Piki, Mzambarauni pamoja na kurusha hewani vipindi vitatu kuhusu elimu ya Uraia kupitia Redio Jamii Micheweni. Aidha, Ofisi imewapatia mafunzo wafanyakazi wake katika ngazi ya Shahada ya Uzamili, Shahada ya Kwanza na Stashahada katika fani za Manunuzi, Teknolojia ya Habari na Mawasiliano, Chakula na Vinywaji na Rasilimali Watu. Mafunzo ya mapambano dhidi ya maambukizi ya VVU na UKIMWI kwa wafanyakazi 53 nayo yametolewa.
61. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Ofisi ya Ofisa Mdhamini Pemba imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuimarisha mazingira ya kufanyia kazi;
ii. Kuendelea kuwajengea uwezo wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu;
iii. Kuratibu shughuli za ufuatiliaji na tathmini;
iv. Kuratibu utekelezaji wa malengo ya bajeti na namna ya kuandaa mipango inayozingatia matokeo (Result-Based Planning);
30
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
v. Kuendelea kuratibu mpango wa utoaji wa taaluma ya Utawala Bora na Haki za Binaadamu;
vi. Kuendelea kutoa taaluma kwa Viongozi na wafanyakazi wa Ofisi ya Ofisa Mdhamini juu ya Mapambano dhidi ya UKIMWI na magonjwa yasiyo ya kuambukiza (Non Communicable Diseases);
vii. Kuendelea kutoa mafunzo juu ya Serikali ya Umoja wa Kitaifa kwa watendaji wa Serikali na wananchi.
62. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Ofisa Mdhamini Pemba iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 599.9 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
IDARA YA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA NA URATIBU WA WAZANZIBARI WANAOISHI NCHI ZA NJE
63. Mheshimiwa Spika, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje (Diaspora) imeendelea na utekelezaji wa majukumu ya kuimarisha ushiriki wa Zanzibar katika Mtangamano wa Kikanda na Ushirikiano wa Kimataifa. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje ilitengewa jumla ya TZS. 873 milioni kwa matumizi ya kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Idara ya Ushirikiano
31
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje iliingiziwa TZS. 348.8 milioni sawa na asilimia 40 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida.
64. Mheshimiwa Spika, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje imewawezesha wataalamu kushiriki katika vikao vya Mashauriano vya Kikanda vilivyofanyika Dar es Salaam. Mashauriano hayo yalihusu ushiriki wa Zanzibar katika mikutano ya majadiliano ya Kikanda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC), Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika (SADC) na Jumuiya za Nchi zilizopo katika Ukanda wa Bahari ya Hindi (IORA). Aidha, Wataalamu wa Zanzibar wameshiriki katika majadiliano ya Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini Burundi na Uganda. Wataalamu wa Zanzibar pia wameshiriki vikao vya Kikanda vya Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika (SADC) nchini Malawi. Kikao cha Baraza la Mawaziri wa Nchi za Jumuiya zilizopo katika Ukanda wa Bahari ya Hindi kilifanyika nchini Australia ambapo pamoja na mambo mengine kilizungumzia kuhusu kukuza ushirikiano wa biashara, uwekezaji, uvuvi na mafunzo kwa nchi wanachama.
65. Mheshimiwa Spika, kama nilivyoeleza katika hotuba yangu ya mwaka jana, Zanzibar imeteuliwa kuwa Makao Makuu ya Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Taratibu zote za kuanzisha Kamisheni
32
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
hiyo zimekamilika. Sekretarieti ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki imetenga jumla ya US $ 2.009 milioni katika bajeti ya mwaka 2014/2015 kwa ajili ya kuanza kazi Kamisheni hiyo. Katika kutoa mchango wake SMZ nayo imeshaidhinisha kukabidhiwa Kamisheni hiyo jengo la EACROTANAL liliopo mtaa wa Mpirani hapa Mjini Unguja. Aidha, mambo yanayoendelea kupewa umuhimu katika majadiliano ya Jumuiya ya Afrika ya Mashariki ni kufanya tathmini ya utekelezaji wa Soko la Pamoja, utekelezaji wa Umoja wa Sarafu na Shirikisho la Kisiasa. Katika Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika (SADC) Wakuu wa Nchi wamemteua Mheshimiwa Joyce Banda, Rais wa Jamhuri ya Watu wa Malawi kuwa Mwenyekiti wa SADC kwa mwaka 2013/2014 na kumteua Ndugu Stergomena Tax kutoka Tanzania kuwa Katibu Mtendaji mpya.
66. Mheshimiwa Spika, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje imeshirikiana na Mashirika ya Kimataifa ya “Intra Africa Caribean Pacific for Migration Facility” (ACP), “International Organization for Migration” (IOM) na “United Nations High Commssion for Refugees” (UNHCR) katika utayarishaji wa Sera ya Diaspora ya Zanzibar na Sera ya Uhamiaji na Maendeleo kwa Jamuhuri ya Muungano wa Tanzania. Sera ya Diaspora Zanzibar imefikia katika hatua kubwa ya maandalizi ambapo kwa sasa Rasimu ya kwanza imekamilika na imewasilishwa kwa Wadau. Sera hii itakuwa imekamilika
33
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
na kuanza kutumika katika mwaka 2014/2015. Aidha, Tovuti (Website) ya Diaspora Zanzibar imekamilika na inapatikana kupitia www.zanzibardiaspora.go.tz. Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje imeendelea kuelimisha umma juu ya dhana ya Diaspora kupitia vipindi vya Redio na Televisheni. Naomba kuchukua fursa hii kukipongeza kituo cha utangazaji cha Redio ya Zenji FM kwa kuanzisha kipindi maalum cha masaa mawili kila Jumapili kuzungumza na Diaspora wa Kizanzibari na Watanzania wakiwa huko huko nje katika sehemu zao za kazi za kujitafutia maisha. Aidha, tunaipongeza Benki ya Watu wa Zanzibar (PBZ) kwa kuandaa mazingira mazuri ya Diaspora wa Zanzibar kuleta fedha zao Zanzibar, pia kwa jitihada kubwa wanayofanya kuitangaza PBZ kwa Diaspora wa Zanzibar waliopo nje ya nchi. Sambamba na hayo, vipeperushi (brochures) mbalimbali vinavyohusiana na dhana ya Diaspora na ushirikiano wa Kikanda vimechapishwa na kusambazwa.
67. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuratibu ushirikiano wa Zanzibar na Jumuiya za Kikanda, Mashirika ya Kimataifa na Nchi nyengine;
34
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ii. Kuwashajihisha Wazanzibari wanaoishi nchi za nje kuekeza na kuchangia katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi yao;
iii. Kuimarisha hali za watendaji, mazingira ya kazi na kuwajengea uwezo watendaji wa Idara.
68. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 808.2 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
MAMLAKA YA KUZUIA RUSHWA NA UHUJUMU WA UCHUMI
69. Mheshimiwa Spika, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar (ZAECA) imeendelea na kazi ya kuijenga Taasisi na kuanza mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi ilitengewa jumla ya TZS. 810 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na jumla ya TZS 480 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za maendeleo. Hadi kufikia Machi 2014, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi imeingiziwa TZS. 353.9 milioni sawa na asilimia 43.7 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 229.9 milioni sawa na asilimia 47.9 ya makadirio ya matumizi ya kazi za maendeleo.
35
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
70. Mheshimiwa Spika, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar (ZAECA) imefanya uchunguzi juu ya tuhuma 21 zinazohusiana na makosa ya kutoa na kupokea rushwa, matumizi mabaya ya Ofisi, ulanguzi wa tiketi za kusafiria, ukwepaji wa kodi, kughushi nyaraka na ukiukwaji wa taratibu za manunuzi. Aidha, Mamlaka imeshaanza kuwasilisha majalada ya uchunguzi katika Ofisi ya Mkurugenzi wa Mashtaka kwa ajili ya kuendelea na hatua za kimashtaka.
71. Mheshimiwa Spika, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi imetoa elimu juu ya kupambana na rushwa na uhujumu wa uchumi kwa wananchi wa Shehia za Jambiani Kibigija, Fumba, Kinyasini na Chwaka kwa upande wa Unguja. Taaluma kama hiyo ilitolewa kwa wananchi wa Shehia za Kangagani, Mjini Ole, Kichungwani, Tibirinzi, Msingini na Chachani kwa upande wa Pemba. Aidha, elimu dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi imetolewa kwa wanafunzi wa Skuli za Ben bella, Lumumba, Mkwajuni, Mwanakwerekwe C, Dunga, Fujoni, Tumekuja na Makunduchi. Kadhalika, elimu hii imetolewa kwa Maofisa Wadhamini, Maofisa Tawala wa Mikoa na Wilaya pamoja na Wawakilishi wa Jumuiya za Kiraia Pemba.
72. Mheshimiwa Spika, wafanyakazi 28 wamejengewa uwezo kwa kupatiwa mafunzo ya awali ya uchunguzi kwa lengo la kuimarisha utendaji wao wa kazi. Vilevile wafanyakazi 10 wamepatiwa mafunzo mafupi juu ya
36
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
udhibiti wa fedha haramu. Aidha, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi imeshiriki Mkutano Mkuu wa Saba wa Jumuiya ya Nchi Wanachama wa Mamlaka za Kuzuia Rushwa Duniani – “International Association of Anti-Corruption Authorities” (IAACA) na Kikao cha Tano cha Nchi Wanachama wa Mkataba wa Kimataifa wa Kuzuia Rushwa – “United Nations Convention Against Corruption” (UNCAC). Mikutano yote hiyo ilifanyika nchini Panama katika mwezi wa Novemba mwaka 2013.
73. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kufungua Ofisi ya Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Pemba;
ii. Kuendelea na uchunguzi wa tuhuma za rushwa na uhujumu wa uchumi;
iii. Kuendelea kukuza uelewa wa wananchi katika masuala ya rushwa na uhujumu wa uchumi kupitia Redio na Televisheni, mikutano ya hadhara, vijarida na vipeperushi;
iv. Kuimarisha mazingira bora ya kazi;
v. Kushiriki katika mikutano mbalimbali ya Kitaifa na Kimataifa;
vi. Kuendelea kuwajengea uwezo wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo.
37
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
74. Mheshimiwa Spika, ili Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 815.4 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 621.7 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo.
OFISI YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI
75. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali imeendelea na jukumu lake la ukaguzi wa hesabu za Serikali na Taasisi zake. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Zanzibar ilitengewa jumla ya TZS. 1,911 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali imeingiziwa TZS. 1,549.3 milioni sawa na asilimia 81.1 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida.
76. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali kwa mwaka 2013/2014 imekagua hesabu za Wizara 16, Mashirika ya Umma manane na miradi 12 inayofadhiliwa na Washirika wa Maendeleo. Aidha, Ripoti ya Ukaguzi ya Mwaka 2012/2013 imekamilika kwa mujibu wa Katiba. Kwa upande wa ukaguzi wa hesabu za viinua mgongo
38
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
pamoja na madai ya fidia, jumla ya majalada 1,914 yamepokelewa ambapo majalada 1,025 ya Wastaafu na majalada 19 ya madai ya fidia yamekaguliwa ili yafanyiwe malipo na Wizara ya Fedha. Aidha, majalada 870 ya viinua mgongo yamekaguliwa kwa upande wa malipo yanayofanywa na Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar (ZSSF).
77. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali imekamilisha matengenezo makubwa ya jengo la Ofisi hiyo liliopo Pemba kwa asilimia 99, matengenezo hayo yanaendana na vigezo vinavyotakiwa kwa mujibu wa Sheria ya Usalama na Afya Kazini. Ofisi hiyo inatarajiwa kuhamiwa rasmi tarehe 1 Juni 2014.
78. Mheshimiwa Spika, watendaji wanane wa Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali wameshiriki katika mafunzo yanayoendeshwa na Taasisi Kuu za Ukaguzi Duniani zikiwemo “International Organization of Supreme Audit Institutions” (INTOSAI), “African Organization of Supreme Audit Institutions” (AFROSAI) na “Southern Africa Development Community of Public Accounts Committees” (SADCOPAC). Mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo Wakaguzi hususan katika matumizi ya viwango vya Kimataifa vya ukaguzi. Vile vile, wafanyakazi 10 wamepatiwa mafunzo ya muda mrefu na wafanyakazi 15 wanaendelea na masomo katika vyuo mbalimbali.
39
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
Wafanyakazi wengine 25 wamepatiwa mafunzo ya muda mfupi ya ukaguzi yakinifu pamoja na tathmini ya kugundua maeneo hatarishi ya ukaguzi (Risk Based Audit). Sambamba na mafunzo hayo wafanyakazi 30 wamepatiwa mafunzo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo inayofadhiliwa na Washirika wa Maendeleo (Donor Funded Programmes). Aidha, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali imefanya mapitio na kurekebisha Muongozo Maalum wa Ukaguzi (Regularity Audit Manual). Marekebisho yaliyofanyika yamewezesha muongozo huo kwenda sambamba na mazingira ya sasa na viwango vya Kimataifa vya Ukaguzi.
79. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali imeandaa Muundo wa Utumishi (Scheme of Service) wa Ofisi hii ili kuimarisha maslahi na majukumu ya Wafanyakazi. Serikali tayari imeshaikubali “Scheme of Service” hiyo na hivi sasa inazingatiwa na Ofisi ya Rais, Kazi na Utumishi wa Umma kwa ajili ya utekelezaji. “Scheme of Service” hiyo ya Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali inatarajiwa kuanza kutumika katika mwaka ujao wa fedha 2014/2015.
80. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
40
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
i. Kuendelea kutekeleza majukumu yake ya Kikatiba ya ukaguzi wa hesabu za Serikali na Taasisi zake na kutoa taarifa za ukaguzi huo kwa wakati;
ii. Kuendelea kuimarisha uwezo wa wafanyakazi kitaaluma katika fani mbalimbali za ukaguzi kama vile ukaguzi wa kimazingira, ukaguzi wa kompyuta (Computerized Audit), uchambuzi wa taarifa za ukaguzi, ukaguzi yakinifu (Value for Money) na mafunzo ya muongozo wa ukaguzi (Regulatory Audit Manual);
iii. Kuratibu mafunzo ya ukaguzi wa hesabu unaozingatia viwango vilivyowekwa Kimataifa katika ufungaji wa hesabu na uwekaji wa kumbukumbu kwa wadau;
iv. Kutoa mafunzo ya mabadiliko ya bajeti kwa wakaguzi kutoka katika Mfumo wa Vifungu (line item) kwenda katika Mfumo Unaozingati Matokeo (Programme Based Budget);
v. Kuongeza nguvu katika ukusanyaji wa mapato ili kufikia lengo la kukusanya jumla ya TZS. 18 milioni katika mwaka wa fedha 2014/2015.
81. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 2,023 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida.
41
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
TUME YA MIPANGO
82. Mheshimiwa Spika, Tume ya Mipango ndio chombo cha juu cha kutayarisha, kuratibu na kutekeleza mipango ya kiuchumi na kijamii nchini. Kwa mujibu wa Sheria ya Tume ya Mipango Namba 3 ya mwaka 2012, Tume ya Mipango inaongozwa na Mwenyekiti ambae ni Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Sekretarieti ya Tume inaongozwa na Katibu Mtendaji na inaundwa na Idara tatu ambazo ni Idara ya Mipango ya Kitaifa, Maendeleo ya Kisekta na Kupunguza Umasikini, Idara ya Ukuzaji Uchumi na Idara ya Mipango na Maendeleo ya Watendakazi.
IDARA YA MIPANGO YA KITAIFA MAENDELEO YA KISEKTA NA KUPUNGUZA UMASIKINI
83. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Mipango ya Kitaifa Maendeleo ya Kisekta na Kupunguza Umasikini ilitengewa jumla ya TZS. 688.2 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na jumla ya TZS 2,037.8 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za maendeleo. Hadi kufikia Machi 2014, Idara ya Mipango ya Kitaifa Maendeleo ya Kisekta na Kupunguza Umasikini imeingiziwa TZS. 504 milioni sawa na asilimia 73.2 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 1,029.8 milioni sawa na asilimia 50.5 ya makadirio ya matumizi ya kazi za maendeleo.
42
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
84. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mipango ya Kitaifa, Maendeleo ya Kisekta na Kupunguza Umasikini imechapisha jumla ya nakala 300 za vitabu vya Mapitio ya Hali ya Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2012/2013 na nakala 500 za vitabu vya Mwelekeo wa Hali ya Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2013/2014. Ziara mbili za ufuatiliaji wa Programu na Miradi ya maendeleo zimefanyika ambapo jumla ya program 18 na miradi 60 ilitembelewa kwa Unguja na Pemba. Lengo la ufuatiliaji huo lilikuwa ni kufanya tathmini juu ya hatua za utekelezaji wa miradi hiyo kuwa inaendana kama ilivyoainishwa katika mpango kazi. Aidha, Idara iliratibu Maabara za Utalii, Mazingira Bora ya Biashara na Upatikanaji wa Rasilimali Fedha kwa lengo la kuendeleza Sekta hizi ikiwemo uibuaji wa Programu na Miradi inayotekelezeka kwa haraka na kuleta matokeo mazuri kwa ustawi wa wananchi. Lengo jengine lilikuwa kutafuta Rasilimali Fedha za utekelezaji wa mipango iliyopangwa.
85. Mheshimiwa Spika, Idara imezijengea uwezo sekta mbalimbali hususan katika nyanja za ufuatiliaji na tathmini. Kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara imetoa mafunzo ya siku mbili ya ufuatiliaji na tathmini kwa Maofisa Mipango 30 wa Taasisi za Serikali za Pemba. Aidha, mafunzo juu ya utayarishaji wa malengo, shabaha, viashiria vya ufuatiliaji na uandishi wa ripoti yalifanyika kwa Wakurugenzi Mipango, Sera na Utafiti pamoja na Maofisa Mipango Wakuu wa Taasisi za Serikali.
43
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
Sambamba na mafunzo hayo, Idara imewajengea uwezo Maofisa 40 wa Mipango na Uchumi kwa kuwapatia mafunzo ya siku nne juu ya uandaaji na uchambuzi wa Sera. Mafunzo hayo yote yana lengo la kuzijengea uwezo sekta katika kuandaa Miradi na Programu inayozingatia matokeo (Result-Based Projects), ufuatiliaji na tathmini, uandaaji wa taarifa za utekelezaji wa miradi pamoja na uandaaji na uchambuzi wa Sera mbalimbali.
86. Mheshimiwa Spika, Mikutano ya uhamasishaji na majadiliano na wananchi katika maeneo ya Bumbwisudi na Kiembesamaki Wilaya ya Magharibi imefanyika na kujadili mipango ya maendeleo ya kitaifa ikiwemo Dira ya Maendeleo 2020 na MKUZA II. Aidha, Idara ya Mipango ya Kitaifa, Maendeleo ya Kisekta na Kupunguza Umasikini imeandaa warsha tatu za kujadili matokeo ya ukusanyaji wa taarifa za mifumo iliyopo ya ufuatiliaji na tathmini ndani ya sekta za Serikali.
87. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Idara ya Mipango ya Kitaifa, Maendeleo ya Kisekta na Kupunguza Umasikini imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kufanya mapitio ya Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2014/2015 na kuandaa Mwelekeo wa Hali ya Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2015/2016;
44
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ii. Kutoa mafunzo ya utayarishaji wa miradi, ufuatiliaji na tathmini yenye kuleta matokeo kwa watendaji wa mipango na vitengo vya ufuatiliaji na Tathmini vya Wizara za Serikali;
iii. Kufanya uchambuzi na kuandaa Sera (policy brief) kwa sekta za elimu na Biashara;
iv. Kuratibu utayarishaji wa miradi kwa ajili ya kupelekwa kwa Washirika wa Maendeleo kupata msaada wa udhamini (Funding);
v. Kufanya uchambuzi wa hali ya umasikini kwa vijiji vitano na kuandaa taswira ya umasikini (Poverty profile) kwa kuzingatia Ripoti ya Utafiti wa Mapato na Matumizi ya Kaya;
vi. Kuandaa maonesho ya maadhimisho ya wiki ya umasikini;
vii. Kufanya ushajihishaji wa Mipango ya Kitaifa (DIRA 2020, MKUZA II, MKUZA IP) kwa wananchi kwenye maeneo tofauti.
88. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Mipango ya Kitaifa Maendeleo ya Kisekta na Kupunguza Umasikini iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 441.4 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 1,888.1 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo.
45
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
IDARA YA UKUZAJI UCHUMI
89. Mheshimiwa Spika. kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Ukuzaji Uchumi iliidhinishiwa jumla ya TZS. 426.7 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na TZS. 150 milioni ya matumizi kwa kazi za Maendeleo. Hadi kufikia Machi 2014, Idara ya Ukuzaji Uchumi imeingiziwa TZS. 337.5 milioni sawa na asilimia 79.1 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 10 milioni sawa na asilimia 6.7 ya makadirio ya matumizi ya kazi za maendeleo.
90. Mheshimiwa Spika, Idara ya Ukuzaji Uchumi imefuatilia Mwenendo wa Ukuaji wa Uchumi kwa kutoa taarifa ya Pato la Taifa kwa kila robo mwaka ili kujua ukuaji na mchango wa kila sekta katika Pato la Taifa. Aidha, tathmini ya hali ya mfumko wa bei imefanyika kupitia Kamati ya Kutathmini Hali ya Mfumko wa Bei kila mwezi na kutoa mapendekezo yaliyowasilishwa katika kikao cha Ukomo cha Wizara ya Fedha.
91. Mheshimiwa Spika, Idara ya Ukuzaji Uchumi imeandaa mafunzo ya Programu za kifedha (Financial Programing) yaliowashirikisha Maofisa saba kutoka Tume ya Mipango, Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu, Benki Kuu Tawi la Zanzibar, Bodi ya Mapato ya Zanzibar na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Aidha, Idara imewajengea uwezo wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ambapo wafanyakazi watatu walipatiwa
46
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
mafunzo ya muda mrefu katika fani ya Uchumi na wafanyakazi sita wamepatiwa mafunzo ya muda mfupi katika fani za Uchumi na Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi. Sambamba na hayo, kitengo cha kutunza taarifa za Takwimu za Kifedha za Serikali (GFS) kimeimarishwa kwa kuongeza wigo wa kukusanya takwimu za Serikali za Mitaa. Idara ya Ukuzaji Uchumi imefanya mapitio ya mfumo wa Utabiri wa Uchumi na Utabiri wa Mapato (MACMOD na Tax Model) ili kurahisisha kufanya makadirio ya viashiria vya uchumi. Kadhalika, Idara imefanya tafiti zinazohusiana na misamaha ya kodi, mwenendo wa bei za mafuta katika soko la Dunia na uhusiano wa bei za samaki na misimu ya utalii.
92. Mheshimiwa Spika, Idara ya Ukuzaji Uchumi imeshiriki katika mikutano pamoja na majadiliano ya mashirikiano ya Kikanda kwa lengo la kuishauri Serikali kuhusu misimamo mbalimbali ya kuimarisha uchumi. Wafanyakazi watatu wameshiriki katika vikao vya Kikanda vikiwemo vya Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika (SADC), Mashirikiano ya Jumuiya ya Utatu (EAC, COMESA na SADC), Umoja wa Afrika (AU), Jumuiya ya Afrika Mashariki (EAC) na Umoja wa Nchi za Ulaya (EU).
93. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2014/2015, Idara ya Ukuzaji Uchumi imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
47
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
i. Kutoa taarifa ya Pato la Taifa kwa kila robo mwaka kwa kushirikiana na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali na Benki Kuu ili kujua hali ya ukuaji wa kila sekta katika Pato la Taifa;
ii. Kutathmini hali ya mfumko wa bei kila mwezi ili kutoa mapendekezo ya hatua za kudhibiti mfumko wa bei nchini;
iii. Kufanya mapitio ya takwimu na kuimarisha kitengo cha kutunza Taarifa za Takwimu za kifedha za Serikali (GFS);
iv. Kufanya tafiti mbili za kiuchumi katika maeneo ya mchango wa wajasiriamali wadogo wadogo na wa kati katika Uchumi na utafiti juu ya Maendeleo ya Viwanda Zanzibar;
v. Kufanya uchambuzi wa tafiti kutoka katika sekta kwa kuzingatia maeneo ya vipaumbele kama yalivyoanishwa katika Agenda za Tafiti za Taifa Zanzibar;
vi. Kuendelea kufanya mapitio ya Modeli ya Uchumi na ya Kodi kila zinapopatikana takwimu mpya ili kufanya makadirio;
vii. Kuratibu mapendekezo ya marekebisho ya kodi kupitia kitengo cha Sera ya Kodi na kutoa ushauri juu ya mwenendo wa kodi;
viii. Kuwapatia wafanyakazi mafunzo juu ya programu ya kifedha ili kuweza kuchambua uchumi na kufanya makadirio ya viashiria vya uchumi kwa kipindi cha robo mwaka;
48
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ix. Kufanya uchambuzi wa nafasi ya kiuchumi Zanzibar;
x. Kushiriki katika vikao vya kitaalamu vya Kikanda ikiwa ni pamoja na vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Mashirikiano nchi za Jumuiya ya Umoja wa Ulaya na Mashirikiano ya Jumuiya ya Utatu, (EAC- COMESA na SADC) na Umoja wa Afrika;
xi. Kuijengea uwezo Idara kwa kuwapatia mafunzo ya muda mrefu wafanyakazi wanne katika ngazi ya shahada ya pili na muda mfupi wafanyakazi sita katika nyanja za kiuchumi ndani na nje ya nchi;
xii. Kufanya uchambuzi na kutoa mapendekezo juu ya kasi ya mfumko wa bei kwa kutumia mfumo wa kuondoa bidhaa zinazopanda na kushuka katika mkoba wa bei za bidhaa (CPI basket) ujulikanao kwa jina la “Core Inflation”.
94. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Ukuzaji Uchumi iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 463.7 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 100 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo.
49
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
IDARA YA MIPANGO NA MAENDELEO YA
WATENDAKAZI
95. Meshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Idara ya Mipango na Maendeleo ya Watendakazi iliidhinishiwa TZS. 149.1 milioni kwa kazi za kawaida na TZS 342 milioni kwa matumizi ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Machi 2014, Idara hii iliingiziwa TZS. 195.1 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida sawa na asilimia 130.9 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS. 147.1 milioni sawa na asilimia 43 ya makadirio ya kazi za maendeleo.
96. Mheshimiwa Spika, Idara ya Mipango na Maendeleo ya Watendakazi imekamilisha utafiti juu ya umakini wa mafunzo ya amali katika ajira na ripoti yake imewasilishwa katika majadiliano ya mikutano ya wadau Unguja na Pemba. Idara imewajengea uwezo watendaji wake kwa kudhamini mafunzo ya muda mfupi kwa wafanyakazi wawili juu ya masuala ya Utawala wa Sheria na Uchumi nchini Singapore na China. Sambamba na hilo, Idara imeratibu ushiriki wa Maofisa wake katika mikutano ya Kikanda na Kimataifa inayohusiana na Masuala ya Idadi ya Watu nchini Ethiopia na Marekani. Maazimio yaliyopitishwa katika mikutano hiyo yatasaidia katika matayarisho ya Malengo ya Kimataifa baada ya mwaka 2015 (Post 2015 Sustainable Development Goals) kufuatia kukamilika kwa malengo ya awali ya millenia (MDGs).
50
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
97. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Idara ya Mipango na Maendeleo ya Watendakazi imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuratibu shughuli za Watendakazi, Idadi ya Watu na Ustawi wa Mama na Mtoto katika ngazi mbalimbali;
ii. Kuandaa mafunzo kwa Maofisa Utumishi wa Taasisi za Serikali na binafsi juu ya usimamizi na taratibu za ustaafu ili kuimarisha utekelezaji wa masuala ya ustaafu katika sehemu za kazi;
iii. Kuibua maeneo ya tafiti kuhusiana na Rasilimali Watu ya Zanzibar, kutayarisha maandiko ya awali na kuratibu utekelezaji wa tafiti hizo;
iv. Kufanya mapitio ya taarifa za msingi za Wilaya (updating of district profiles) ili ziendane na wakati;
v. Kutoa mafunzo ya maandalizi ya mipango ya Shehia kwa kutumia fursa na changamoto za kimaendeleo zinazobainika kutokana na tathmini zinazofanyika;
vi. Kuendelea na ufuatiliaji wa utekelezaji programu ya YCSPD katika ngazi ya Wilaya na Shehia za Zanzibar.
98. Mheshimiwa Spika, ili Idara ya Mipango na Watendakazi iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS.
51
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
243.8 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na TZS 161.9 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo.
DIVISHENI YA UTUMISHI NA UENDESHAJI
99. Mheshimiwa Spika, Jukumu kuu la Divisheni ya Utumishi na Uendeshaji ni kusimamia shughuli zote za utendaji na utumishi ndani ya Tume ya Mipango pamoja na kuimarisha mazingira bora ya kazi. Katika kuimarisha shughuli za ununuzi na uuzaji wa mali za Serikali, Divisheni imeanzisha Kitengo cha Manunuzi ili kusimamia na kuratibu manunuzi yote ya Tume ya Mipango. Aidha, Bodi ya Zabuni imeanzishwa na tayari imekutana mara mbili. Sambamba na hilo, Divisheni pia imeratibu na kusimamia mafunzo ya muda mfupi kwa wafanyakazi wawili katika fani za ukatibu Mukhtasi. Vile vile, Divisheni imewapatia wafanyakazi likizo na stahiki zao, kutengeneza makisio ya Mishahara (Nominal Roll) ya wafanyakazi wa Tume ya Mipango kwa mwaka wa fedha 2014/2015.
100. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Divisheni ya Utumishi na Uendeshaji imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuwajengea uwezo wa kiutendaji wafanyakazi wawili wa Tume ya Mipango kwa kuwapatia mafunzo ya muda mrefu katika fani za uchumi na mipango;
52
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ii. Kuwapatia watendaji 13 mafunzo ya muda mfupi ndani na nje ya nchi katika fani zinazohusiana na kazi zao;
iii. Kuandaa mafunzo ya ndani kwa wafanyakazi wa Tume ya Mipango kuhusu Kanuni ya Tume ya Mipango na kuwapatia miongozo ya kazi;
iv. Kuratibu na kuwezesha vikao vya Tume ya Mipango pamoja na vikao vya Kamati ya Wataalamu;
v. Kuendesha vikao 12 vya Bodi ya Zabuni na vikao 5 vya Kamati ya Ukaguzi wa Ndani;
vi. Kulipia gharama mbalimbali za uendeshaji Ofisi na kutoa huduma za Kiutawala;
vii. Kuijengea uwezo Ofisi ya Uratibu Tume ya Mipango Pemba kwa kuimarisha upatikanaji wa nyenzo na vifaa vya kiutendaji;
viii. Kutoa mafunzo Pemba juu ya kuainisha masuala mtambuka (jinsia, mabadiliko ya tabia nchini, Virusi vya Ukimwi na Ukimwi).
101. Mheshimiwa Spika, ili Divisheni ya Utumishi na Uendeshaji iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 810.1 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida.
OFISI YA MTAKWIMU MKUU WA SERIKALI
102. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali
53
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
iliidhinishiwa jumla ya TZS. 1,300 milioni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS. 2,350 milioni kwa ajili ya matumizi ya miradi ya maendeleo. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali imeingiziwa TZS. 971.5 milioni sawa na asilimia 70.4 ya makadirio ya matumizi ya kazi za kawaida na TZS 1,973.2 milioni sawa na asilimia 84 ya makadirio ya matumizi ya kazi za maendeleo.
103. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali imeendelea na ukusanyaji wa Takwimu za Ofisini (routine data) ambazo huwa zinatumika katika kupanga maendeleo na kufanya tathmini ya hali ya uchumi na kijamii nchini. Aidha, Ofisi hii imekusanya takwimu za utafiti wa hali ya uchumi na jamii, uajiri na mapato, faharisi za bei, takwimu za pato la Taifa kwa kila robo mwaka pamoja na kukusanya takwimu kati ya Zanzibar na Tanzania Bara.
104. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2014/2015, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali imepanga kutekeleza malengo yafuatayo:-
i. Kuendelea na zoezi la ukusanyaji wa takwimu za Ofisini (routine data);
ii. Kukusanya takwimu katika tafiti za Hali ya Uchumi na Jamii, Uajiri na Mapato, ukusanyaji wa takwimu za Faharisi ya bei na ukusanyaji wa takwimu za pato la taifa kwa robo mwaka;
iii. Kuweka mazingira mazuri ya kufanyia kazi.
54
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
105. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 1,380 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na TZS. 6,700 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo.
F. PROGRAMU NA MIRADI YA MAENDELEO
106. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi imetekeleza Programu na Miradi ifuatayo:-
i. Mradi wa Uimarishaji wa Nyumba za Viongozi na Nyumba za Serikali (State Lodges);
ii. Mradi wa Kuimarisha Mawasiliano – Ikulu;
iii. Mradi wa Uimarishaji wa Juhudi za Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar;
iv. Mradi wa Kuratibu Utekelezaji wa MCA-T;
v. Mpango wa Ufuatiliaji na Tathmini yenye Kuleta Matokeo ya MKUZA II;
vi. Programu ya Kujenga Uwezo wa Utekelezaji kwa Taasisi za Serikali;
vii. Mradi wa Kuratibu Utekelezaji wa MKURABITA;
viii. Mradi wa Kuifanyia Mabadiliko na Kuimarisha Tume ya Mipango;
55
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ix. Mradi wa Mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi;
x. Mradi wa Utafiti wa Hali ya Utumishi Nchini;
xi. Mradi wa Kuoanisha Masuala ya Idadi ya Watu, Afya ya Uzazi, Jinsia na Umasikini;
xii. Programu ya Uhai, Hifadhi na Maendeleo ya Mama na Mtoto (YCSPD);
xiii. Mradi wa Uimarishaji wa Takwimu;
xiv. Mradi wa Uimarishaji Takwimu Tanzania (STATCAP).
107. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ilitengewa jumla ya TZS. 6,109.8 milioni kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyotajwa hapo juu. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi iliingiziwa TZS. 3,840.1 milioni sawa na asilimia 62.9 ya fedha zilizoidhinishwa.
MRADI WA UIMARISHAJI WA NYUMBA ZA VIONGOZI NA NYUMBA ZA SERIKALI
108. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Uimarishaji wa Nyumba za Viongozi na Nyumba za Serikali uliidhinishiwa jumla ya TZS. 600 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, Mradi huu uliingiziwa TZS. 300 milioni sawa na asilimia 50 ya fedha zilizoidhinishwa.
56
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
109. Mheshimiwa Spika, Ikulu Kuu ya Mnazi Mmoja imefanyiwa matengenezo sehemu za madirisha na milango ili kurejesha uhalisia wake. Aidha, ujenzi wa nyumba mbili za wafanyakazi pamoja na sehemu ya mapokezi katika Ikulu ya Laibon Dar-es-Salaam unaendelea. Sambamba na hayo, kazi za ujenzi wa uzio (fence) katika pande tatu zinazoizunguka Ikulu ya Mkoani umekamilika na ujenzi wa nyumba ya wafanyakazi pamoja na sehemu ya “dining room” Mkoani umefikia hatua ya kuezekwa. Ujenzi wa mlango mkuu wa kuingilia Ikulu ya Mkoani umekamilika. Kadhalika, matengenezo ya paa la Ikulu ya Chake Chake yamefanyika kwa kuweka “water proofing membrane”.
110. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Mradi wa Uimarishaji wa Nyumba za Viongozi na Nyumba za Serikali umetengewa jumla ya TZS. 530 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i Kufanya matengenezo makubwa katika Ikulu ya Kibweni;
ii Kujenga nyumba ya wafanyakazi na sehemu ya Mapokezi katika Ikulu Ndogo ya Dodoma;
iii Kuifanyia matengenezo nyumba ya Ikulu ya Mazizini I;
iv Kufanya matengenezo ya Ikulu Kuu ya Mnazi Mmoja na Ikulu ya Migombani;
v Kuendelea na ujenzi wa nyumba ya mapumziko ya Micheweni;
57
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
vi Kujenga uzio nyumba ya mapumziko Bwefumu na Mkokotoni.
MRADI WA KUIMARISHA MAWASILIANO - IKULU
111. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Kuimarisha Mawasiliano – Ikulu uliidhinishiwa jumla ya TZS. 150 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa jumla ya TZS. 150 milioni sawa na asilimia 100 ya fedha zilizoidhinishwa ambazo zilitumika kwa ununuzi wa gari moja la matangazo (Mobile Public Address System) pamoja na vifaa vyake. Kwa mwaka wa fedha 2014/2015, mradi huu utatekelezwa kupitia Programu ya Kujenga Uwezo wa Utekelezaji kwa Taasisi za Serikali unaofadhiliwa na UNDP.
MRADI WA UIMARISHAJI WA JUHUDI ZA KUZUIA RUSHWA NA UHUJUMU WA UCHUMI ZANZIBAR
112. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Uimarishaji wa Juhudi za Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Zanzibar uliidhinishiwa jumla ya TZS. 480 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa TZS. 229.9 milioni sawa na asilimia 47.9 ya fedha zilizoidhinishwa.
113. Mheshimiwa Spika, kupitia Mradi wa Uimarishaji wa Juhudi za Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi
58
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
Zanzibar unaofadhiliwa na Shirika la Mpango wa Maendeleo la Umoja wa Mataifa (UNDP) umeweza kununua gari moja, samani za Ofisi, vitendea kazi vya Ofisi (kompyuta, mashine ya kurudufia) na kuunganisha huduma za Simu na Intaneti katika jengo linalotumiwa na Mamlaka.
114. Mheshimiwa Spika, kupitia mradi huu, imetolewa elimu juu ya rushwa na uhujumu wa uchumi kwa Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi pamoja na Viongozi Waandamizi wa Serikali wakiwemo Maofisa Tawala wa Mikoa na Wilaya, Makamishna wa Polisi, Wakurugenzi Uendeshaji na Utumishi wa Wizara za SMZ, Wenyeviti wa Bodi za Wakurugenzi wa Mashirika ya Umma na Wakuu wa Taasisi zinazojitegemea. Aidha, mradi pia umesaidia kuwapatia mafunzo ya muda mfupi ya uchunguzi na uandishi wa ushauri wa kisheria kwa Wafanyakazi wa Mamlaka. Sambamba na hayo, mradi umeiwezesha Mamlaka kuadhimisha Siku ya Kuzuia Rushwa Duniani ambayo hufanyika mwezi wa Disemba ya kila mwaka.
115. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Mradi wa Uimarishaji wa Juhudi za Kuzuia Rushwa Zanzibar umetengewa jumla ya TZS. 621.7 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i. Kuandaa Mpango Mkakati wa Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi pamoja na Mpango Kazi;
59
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ii. Kufanya Tathmini ya Mahitaji ya Mafunzo pamoja na kuandaa Mpango wa Mafunzo wa Mamlaka (Capacity Needs Assessment and Training Programme);
iii. Kuandaa Kanuni ya Sheria ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi;
iv. Kuanzisha na kuendeleza Tovuti (Website) ya Mamlaka;
v. Kuwajengea uwezo wafanyakazi 20 kwa kuwapatia mafunzo ya vitendo pamoja na kuwapeleka wafanyakazi wanne nje ya nchi kuhudhuria mkutano wa Kimataifa juu ya rushwa;
vi. Kuelimisha jamii juu ya mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi kwa kutumia vyombo vya habari, vipeperushi na mikutano ya hadhara;
vii. Kununua vifaa vya uchunguzi na kutoa mafunzo ya namna ya kuvitumia.
MRADI WA KURATIBU UTEKELEZAJI WA CHANGAMOTO ZA MILENIA (MCA-T)
116. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Kuratibu Utekelezaji Changamoto za Milenia – “Millenium Challenge Account Tanzania” (MCA–T) uliidhinishiwa jumla ya TZS 50 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa TZS. 15.5 milioni sawa na asilimia 31.1 ya fedha zilizoidhinishwa.
60
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
117. Mheshimiwa Spika, Kupitia mradi huu, vikao vitatu vimefanyika ambavyo vimepokea tathmini ya utekelezaji na kujadili maendeleo ya mradi. Utekelezaji wa mradi huu umekamilika katika mwaka 2013/2014. Mradi huu umekamilika kwa mafanikio makubwa ambapo wananchi mbali mbali wamefaidika na ujenzi barabara za Kipangani - Kangagani, Chwale - Likoni, Mzambarau Takao – Pandani – Finya, Mzambarau Karim – Mapofu na Bahanasa – Daya – Mtambwe.
MPANGO WA UFUATILIAJI NA TATHMINI YENYE KULETA MATOKEO YA MKUZA II
118. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mpango wa Ufuatiliaji na Tathmini yenye Kuleta Matokeo ya MKUZA II uliidhinishiwa jumla ya TZS. 750 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mpango huu uliingiziwa TZS. 264.8 milioni sawa na asilimia 35.3 ya fedha zilizoidhinishwa.
119. Mheshimiwa Spika, kupitia Mpango wa Ufuatiliaji na Tathmini yenye Kuleta Matokeo ya MKUZA II umewezesha kufanyika kwa warsha tatu za kujadili matokeo ya ukusanyaji wa taarifa za mifumo iliyopo ya ufuatiliaji na tathmini ndani ya sekta za Serikali kwa ajili ya mfumo wa kisasa wa ufuatiliaji wa MKUZA II. Aidha, mafunzo ya siku mbili juu ya majukumu na uandaaji wa mpango kazi yamefanyika kwa Kamati za Ufuatiliaji na Tathmini, kazi ya
61
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
mapitio ya Sekta ya Fedha imekamilika na nakala 300 za ripoti zimechapishwa. Aidha, ripoti ya utekelezaji wa MKUZA II kwa mwaka 2012/2013 imekamilika na ipo katika hatua ya uchapishaji.
120. Mheshimiwa Spika, mafunzo ya dhana ya ufuatiliaji na tathmini kwa Maofisa Mipango 30 yametolewa. Aidha, mafunzo juu ya utayarishaji wa malengo, shabaha, viashiria vya ufuatiliaji na uandishi wa ripoti yamefanyika kwa upande wa Unguja na vikao vya Kamati za ufuatiliaji na utekelezaji wa MKUZA Technical Working Groups (TWGs) pia vimefanyika.
121. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Mpango wa Ufuatiliaji na Tathmini yenye Kuleta Matokeo ya MKUZA II umetengewa jumla ya TZS. 768.3 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i. Kukamilisha kazi ya uandaaji wa mfumo wa Kitaifa wa kisasa wa ufuatiliaji na tathmini;
ii. Kufanya mapitio ya sekta ya Kilimo na Nishati;
iii. Kuandaa Ripoti ya Utekelezaji wa Malengo ya Maendeleo ya Millenia (MDG);
iv. Kuandaa Ripoti ya Maendeleo ya Watu wa Zanzibar (ZHDR);
v. Kuandaa vikao vya kamati za Ufuatiliaji wa MKUZA II (TWGs);
62
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
vi. Kutoa mafunzo kwa Maofisa Mipango na Maofisa Ufuatiliaji na Tathmini wa Wizara na Taasisi za Serikali;
vii. Kuandaa Ripoti ya Utekelezaji wa MKUZA II (MKUZA AIR).
PROGRAMU YA KUJENGA UWEZO WA UTEKELEZAJI KWA TAASISI ZA SERIKALI
122. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Programu ya Kujenga Uwezo wa Utekelezaji kwa Taasisi za Serikali iliidhinishiwa jumla ya TZS. 915 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, Programu hii iliingiziwa TZS. 658.5 milioni sawa na asilimia 72 ya fedha zilizoidhinishwa.
123. Mheshimiwa Spika, kupitia Programu hii Idara imeweza kufanya tathmini ya mahitaji ya kiutendaji ya Taasisi na Idara ziliopo chini ya Tume ya Mipango kwa lengo la kuainisha mahitaji halisi ya vifaa, mafunzo kwa watendaji na muundo wake katika kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi. Aidha, kikao kimoja cha Bodi ya mradi kilichojadili utekelezaji wa kazi za Programu kilifanyika. Sambamba na hayo, kazi ya uwekaji wa mtandao wa ndani wa mawasiliano wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi pamoja na uwekaji wa Tovuti imefanyika.
63
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
124. Mheshimiwa Spika, kupitia Programu hii, Idara imeweza kukamilisha Mpango Mkakati wa mwaka 2014/2020 na Mpango Mkuu wa Utafiti wa mwaka 2013/2018 unaozingatia Jinsia kwa Ofisi ya Makamu wa kwanza wa Rais na malipo ya mwisho ya Washauri elekezi kutoka “ECOM Research Group” kwa utayarishaji wa kazi hiyo yamefanyika. Aidha, ripoti ya Tathmini ya Mahitaji ya Uratibu na Usimamizi wa Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais imekamilika na vikao katika ngazi ya Makatibu Wakuu vimefanyika. Sambamba na hayo vifaa vya mawasiliano kwa ajili ya Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais vimenunuliwa na ufungwaji wake umekamilika.
125. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Programu ya Kujenga Uwezo Taasisi za Serikali imetengewa jumla ya TZS 769.8 milioni na imepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i. Kutoa mafunzo kwa watendaji wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwenye fani mbalimbali zikiwemo Uchambuzi wa Sera, Mfumo wa Ufuatiliaji wa kazi kwa matokeo ya Utafiti na Uandishi wa ripoti;
ii. Kutayarisha mfumo wa Ufuatiliaji na Tathmini wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi;
iii. Kukusanya maoni kwa jamii kuhusu utaratibu wa usambazaji wa taarifa mbalimbali za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi
64
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
ili hatimae maoni hayo yaweze kutumika katika kuimarisha mfumo wa mawasiliano kwa wananchi kwa ujumla;
iv. Kuanzisha mfumo wa Ufuatiliaji na Tathmini wa Ofisi ya Makamo wa Kwanza wa Rais, ikiwemo ununuzi wa vifaa vya TEKNOHAMA na kutoa mafunzo kwa wafanyakazi;
v. Kutoa mafunzo kwa Wakurugenzi wa Idara za Mipango, Sera na Utafiti pamoja na maofisa wengine wa Mawizara kuhusu uratibu wa shughuli za Serikali chini ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais;
vi. Kuimarisha utendaji wa Tovuti (Website) ya Serikali chini ya Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais;
vii. Kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini wa Ofisi ya Makamo wa Pili wa Rais;
viii. Kutayarisha Mpango Mkakati wa Tume ya Mipango;
ix. Kukamilisha Kanuni ya Tume ya Mipango;
x. Kukamilisha Mpango wa Utekelezaji wa Tume ya Mipango ili kuiwezesha Tume hiyo kufanya kazi zake kwa ufanisi ikiwemo uratibu wa Mipango ya Kitaifa, Ufuatiliaji na Tathmini;
xi. Kutoa mafunzo maalum kwa Maofisa 30 wa Tume ya Mipango Unguja na Pemba kwa lengo la kuwajengea uwezo katika fani mbalimbali ikiwemo Uchambuzi wa Sera;
65
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
xii. Kuikarabati Maktaba ya Tume ya Mipango na kuipatia vifaa vya kisasa;
xiii. Ununuzi wa vifaa vya Ofisi za Unguja na Pemba.
MRADI WA KURATIBU UTEKELEZAJI WA MKURABITA
126. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Kuratibu Utekelezaji wa MKURABITA uliidhinishiwa jumla ya TZS 262.8 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa jumla ya TZS. 59.3 milioni sawa na asilimia 22.6 ya fedha zilizoidhinishwa.
127. Mheshimiwa Spika, kupitia Mradi wa Kuratibu Utekelezaji wa MKURABITA, umewezesha kuwatambua wafanyabiashara wadogo wadogo 587 na kupewa mafunzo ya Ujasiriamali kwa Wilaya ya Kaskazini ‘B’. Aidha, vikao viwili vya Kamati ya Uongozi ya MKURABITA – Zanzibar vimefanyika na kutoa maamuzi mbalimbali ya utekelezaji wa mradi pamoja na kuidhinisha bajeti na kuwajumuisha Mrajis wa Ardhi na Wakala wa Usajili wa Biashara na Mali.
128. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Mradi wa Kuratibu Utekelezaji wa MKURABITA umetengewa jumla ya TZS. 200 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
66
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
i. Kurasimisha Ardhi Mijini na Vijijini kwa Wilaya ya Kaskazini “B” eneo la Mahonda kwa Unguja na Kijiji cha Limbani kwa Pemba;
ii. Kuwatambua wafanyabiashara wadogo wadogo 1,000 na kuwajengea uwezo kwa Wilaya za Unguja na Pemba;
iii. Kuratibu vikao vya Kamati ya Uongozi na Kamati ya Wataalamu.
MRADI WA KUIFANYIA MABADILIKO NA KUIMARISHA TUME YA MIPANGO
129. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Kuifanyia Mabadiliko na Kuimarisha Tume ya Mipango uliidhinishiwa jumla ya TZS 60 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa TZS. 31.7 milioni sawa na asilimia 52.8 ya fedha zilizoidhinishwa.
130. Mheshimiwa Spika, kazi ya utayarishaji wa Kanuni ya Tume ya Mipango inaendelea na imefikia hatua za kumalizia kuyafanyia kazi mapendekezo yaliyotolewa kwenye kikao cha Watendaji Wakuu kilichojadili Rasimu ya Kanuni hiyo. Aidha, Rasimu ya awali ya Mpango Mkakati wa Tume ya Mipango imetayarishwa na inatarajiwa kuwasilishwa katika kikao cha Kamati ya Uongozi wa Tume kwa majadiliano. Sambamba na hayo, kupitia mradi huu, wafanyakazi wa Tume ya Mipango wamejengewa uelewa juu ya Sheria ya Tume ya Mipango.
67
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
131. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Mradi wa Kuifanyia Mabadiliko na Kuimarisha Tume ya Mipango umetengewa jumla ya TZS. 150 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i. Kuanzisha mfumo wa usimamizi wa programu na miradi ya maendeleo (Database management system);
ii. Kuanzisha Tovuti (Website) ya Tume ya Mipango;
iii. Kutoa mafunzo ya kuwajengea uwezo watendaji wa Tume ya Mipango juu ya mfumo wa programu ya usimamizi wa miradi ya maendeleo (Project Management System).
MRADI WA MASHIRIKIANO BAINA YA SEKTA YA UMMA NA SEKTA BINAFSI
132. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi ulitengewa jumla ya TZS. 150 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa TZS. 10 milioni sawa na asilimia 6.7 ya fedha zilizoidhinishwa.
133. Mheshimiwa Spika, kupitia mradi huu, umewezesha kuimarisha mashirikiano baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi kwa kuwajengea uwezo wafanyakazi wanne wa kitengo ambao wameshiriki katika
68
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
mafunzo ya vitendo huko Tanzania Bara. Aidha, kwa kushirikiana na Washauri Elekezi kutoka Benki ya Dunia wametembelea Taasisi mbalimbali za Serikali na Sekta Binafsi kwa ajili ya matayarisho ya Sera ya Mashirikiano Baina ya Sekta ya Umma na Sekta Binafsi (PPP). Kwa mwaka wa fedha 2014/2015, mradi huu fedha zake zimetengwa katika Programu ya upatikanaji wa Rasilimali Fedha iliyopo Wizara ya fedha.
MRADI WA UTAFITI WA HALI YA UTUMISHI NCHINI
134. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Utafiti wa Hali ya Utumishi Nchini uliidhinishiwa jumla ya TZS. 150 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa TZS. 91 milioni sawa na asilimia 60.6 ya fedha zilizoidhinishwa.
135. Mheshimiwa spika, kupitia Mradi huu, taarifa za Watendakazi kutoka Taasisi mbalimbali Unguja na Pemba zimekusanywa. Aidha, taarifa zilizokusanywa zimefanyiwa uchambuzi pamoja na kutayarishwa jadweli ambazo zitatumika wakati wa maandalizi ya ripoti.
136. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka 2014/2015, Mradi wa Utafiti wa Hali ya Utumishi Nchini umepangiwa kutumia jumla ya TZS. 61.9 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
69
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
i. Kukamilisha hatua za utafiti wa hali ya utumishi nchini kwa kuwasilisha ripoti kwa wadau Unguja na Pemba;
ii. Kufanya mapitio ya vipaumbele vya mahitaji ya wataalamu nchini;
iii. Kuandaa Sera ya Maendeleo ya Rasilimali Watu Zanzibar.
MRADI WA KUOANISHA MASUALA YA IDADI YA WATU, AFYA YA UZAZI, JINSIA NA UMASIKINI
137. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Kuoanisha Masuala ya Idadi ya Watu, Afya ya Uzazi, Jinsia na Umasikini uliidhinishiwa jumla ya TZS. 140 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, mradi huu uliingiziwa TZS. 38.5 milioni sawa na asilimia 27.5 ya fedha zilizoidhinishwa.
138. Mheshimiwa Spika, kupitia Mradi huu Rasimu ya ripoti ya mwaka 2013 juu ya masuala ya idadi ya watu yenye ujumbe wa “Uzazi Salama” imetayarishwa na tayari imejadiliwa na kikundi cha wataalamu ili kuimarisha ubora wake. Mradi pia umewezesha kushiriki kikamilifu katika kilele cha maadhimisho ya Siku ya Idadi ya Watu Duniani yaliyofanyika Dar es Salaam ambayo yalifanyika sambamba na uzinduzi wa Ripoti ya Dunia ya Masuala ya Idadi ya Watu.
70
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
139. Mheshimiwa Spika, kwa kushirikiana na UNFPA, Mradi umewezesha kufanyika kwa zoezi la majaribio la Daftari la Shehia lililoandaliwa upya katika Wilaya mbili za Wete na Kaskazini “A” Unguja. Majaribio hayo yalitanguliwa na uchapishaji wa madaftari mapya na mafunzo kwa watendaji wa Shehia 30 za Wilaya hizo. Aidha, Rasimu ya awali ya andiko la kitaalamu (thematic paper) juu ya athari za idadi ya watu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii imetayarishwa pamoja na kuwezesha kufanyika kwa mikutano mitatu ya Wadau wa Masuala ya Idadi ya Watu.
140. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Mradi wa Kuoanisha Masuala ya Idadi ya Watu, Afya ya Uzazi, Jinsia na Umasikini umepangiwa kutumia jumla ya TZS. 100 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i. Kushiriki katika maandalizi na maadhimisho ya Siku ya Idadi ya Watu Duniani pamoja na uzinduzi wa ripoti ya masuala ya idadi ya watu duniani 2014/2015;
ii. Kutayarisha ripoti ya mwaka 2014 juu ya Masuala ya Idadi ya Watu Zanzibar;
iii. Kuandaa mikutano minne ya watekelezaji wa masuala ya Idadi ya Watu Zanzibar;
iv. Kuifanyia mapitio Sera ya Idadi ya Watu na Maendeleo ya Zanzibar ili iendane na wakati;
71
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
v. Kuratibu michakato ya kujengea uwezo Shehia katika utekelezaji wa Daftari la Shehia;
vi. Kuratibu uanzishaji wa Database za Wilaya zitakazopokea mikhutasari ya takwimu kutoka ngazi ya Shehia.
PROGRAMU YA UHAI, HIFADHI NA MAENDELEO YA MAMA NA MTOTO (YCSPD)
141. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Programu ya Uhai, Hifadhi na Maendeleo ya Mama na Mtoto iliidhinishiwa jumla ya TZS. 52 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, Programu hii iliingiziwa TZS. 17.7 milioni sawa na asilimia 33.9 ya fedha zilizoidhinishwa.
142. Mheshimiwa Spika, Programu ya Uhai, Hifadhi na Maendeleo ya Mama na Mtoto imewezesha kufanyika kwa tathmini juu ya mapungufu ya hali na ustawi wa mama na mtoto katika Shehia 25 kwenye Wilaya mbili za Pemba na tatu za Unguja. Aidha, mkutano mmoja wa wataalamu uliojadili mafanikio na changamoto za Programu ya YCSPD umefanyika. Sambamba na hayo, ufuatiliaji wa utekelezaji wa Program katika Wilaya za Mkoani, Wete na Chake Chake umefanyika. Tafsiri ya viashiria vya takwimu za kijamii pamoja na fomu za ukusanyaji wa taarifa za magonjwa kwa lugha ya Kiswahili ambayo itatumika katika ngazi ya jamii vimeandaliwa kwa
72
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
kushirikiana na Wizara ya Afya kupitia Kitengo cha Kusimamia Mfumo wa Taarifa za Afya (Health Management Information System). Kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Programu hii haikutengewa fedha na shughuli zake zimehamishimiwa katika kazi za kawaida.
MRADI WA UIMARISHAJI TAKWIMU ZANZIBAR
143. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi huu ulitengewa jumla ya TZS. 250 milioni. Hadi Machi 2014, Mradi uliingiziwa TZS. 92.5 milioni sawa na asilimia 37 ya fedha zilizotengwa.
144. Mheshimiwa Spika, Mradi umewezesha ukusanyaji wa takwimu za Ofisini (routine data) ambazo huwa zinatumika katika kupanga maendeleo na kufanya tathmini ya Hali ya Uchumi na Kijamii nchini. Mradi pia umewezesha kufanyika kwa utafiti wa Hali ya Uchumi na Kijamii wa mwaka 2013. Aidha, Mradi umekusanya takwimu za uajiri na mapato, faharisi za bei, takwimu za Pato la Taifa kwa kila robo mwaka. Sambamba na hayo, Mradi umewawezesha wafanyakazi kushiriki katika mikutano ya Kitaalamu ndani na nje ya nchi pamoja na kushiriki katika makongamano na semina mbalimbali zinazohusu masuala ya Takwimu.
73
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
145. Mheshimiwa Spika, kwa msaada wa Washirika mbalimbali wa Maendeleo na kwa mashirikiano na Ofisi ya Taifa ya Takwimu Tanzania, Mradi umesaidia kutekeleza Mpango wa Uchambuzi wa Takwimu za Sensa ya Watu na Makaazi ya Mwaka 2012 na kutoa taarifa zake katika kila hatua. Aidha, tafiti mbalimbali zikiwemo Utafiti wa Sekta Isiyo Rasmi (2013/2014 Zanzibar Informal Sector Survey), Utafiti wa Hali ya Nguvu Kazi Zanzibar (2014 Zanzibar Integrated Labour Force Survey), Utafiti wa Viashiria vya Kiuchumi na Kijamii (2013 Tanzania Panel Survey) na Utafiti wa Sekta ya Biashara, Usafiri na Ujenzi 2013/2014 (Integrated Survey on Trade, Transport and Communication) zimefanyika. Kwa mwaka wa fedha 2014/2015, shughuli za mradi huu zitatekelezwa kupitia bajeti ya kazi za kawaida.
MRADI WA UIMARISHAJI TAKWIMU TANZANIA (STATCAP)
146. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Mradi wa Uimarishaji Takwimu Tanzania uliidhinishiwa jumla ya TZS. 2,100 milioni. Hadi kufikia Machi 2014, Mradi huu uliingiziwa TZS. 1,880.7 milioni sawa na asilimia 89.6 ya fedha zilizoidhinishwa.
147. Mheshimiwa Spika, Mradi wa Uimarishaji Takwimu Tanzania umewezesha kuandaliwa kwa “Zanzibar
74
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
Statistical Abstract” ambayo imejumuisha taarifa mbalimbali za Takwimu za Kiuchumi na Kijamii za mwaka 2012. Aidha, kupitia Mpango huu wafanyakazi 11 wa Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali wamejengewa uwezo kwa kupatiwa mafunzo ya muda mrefu katika ngazi ya Shahada ya Pili, Shahada ya Kwanza na Stashahada katika fani za Takwimu, Uchumi na Fedha, “Gegraphical Information System” (GIS) na Utawala. Wafanyakazi wa Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali pia wamepatiwa mafunzo ya muda mfupi katika fani ya Takwimu, uandishi wa ripoti, uchambuzi wa takwimu, utawala na uongozi, fedha, ukaguzi wa hesabu na manunuzi.
148. Mheshimiwa Spika, katika kuweka mazingira bora ya utendaji kazi, Mradi wa Uimarishaji Takwimu Tanzania umewezesha kukamilika kazi za usanifu na uchoraji wa ramani ya jengo la Makao Makuu ya Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali. Mifumo ya uwekaji na utoaji wa Takwimu rasmi kwa sekta za Elimu, Afya, Vyuo vya Mafunzo, Polisi, Jinsia, Utalii pamoja na utoaji wa takwimu za Vizazi na Vifo, Ndoa na Talaka imeimarishwa. Aidha, kazi za uwekaji na utoaji wa takwimu katika ngazi za Wilaya zimeanza. Sambamba na hayo, mifumo ya utoaji na uhifadhi wa takwimu kwa kutumia mitandao ya “Tanzania Socio-economic Database” (TSED) na “National Data Achieving” (NADA) imeimarishwa.
75
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
149. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2014/2015, Mradi wa Uimarishaji Takwimu Tanzania umetengewa jumla ya TZS. 6,700 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i. Kufanya utafiti wa Mapato na Matumizi ya Kaya (HBS) wa mwaka 2014/2015;
ii. Kuendelea na kazi ya utafiti wa Watu Wenye Uwezo wa Kufanya Kazi (ILFS) wa mwaka 2013/2014;
iii. Kukuza taaluma ya Maofisa Takwimu kwa kuendelea kugharamia mafunzo kwa Maofisa wanane wanaondelea na masomo yao katika ngazi za Shahada ya Kwanza na Maofisa wawili katika Shahada ya Pili;
iv. Kuandaa Kanuni ya Sheria ya Takwimu ya Zanzibar;
v. Kufanya mapitio ya miongozo ya kazi kwa mujibu wa Sheria ya Takwimu;
vi. Kuongeza uelewa na ufahamu juu ya umuhimu na matumizi ya takwimu kwa wadau mbalimbali;
vii. Kushiriki katika Mikutano, Warsha na Makongamano ya kitakwimu ndani na nje ya nchi;
viii. Kuendelea na kazi za ukusanyaji, uchambuzi na uwasilishaji wa takwimu za Kiuchumi na Kijamii za mwaka 2014;
ix. Kuanza kazi za ujenzi wa jengo la Makao Makuu ya Ofisi ya Mtakwimu Mkuu Zanzibar.
76
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
MRADI WA KUIMARISHA KITENGO CHA UTAFITI
150. Mheshimiwa Spika, Mradi wa Kuimarisha Kitengo cha Utafiti ni mradi mpya ambao unatarajiwa kuanza kutekelezwa katika mwaka 2014/2015. Lengo la mradi huu ni kuimarisha kitengo cha tafiti mbalimbali za kiuchumi Zanzibar. Aidha, mradi huu una azma ya kushirikiana na Taasisi mbalimbali katika kuibua na kusimamia tafiti.
151. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2014/2015, Mradi wa Kuimarisha Kitengo cha Utafiti umetengewa jumla ya TZS. 100 milioni na umepanga kutekeleza kazi zifuatazo:-
i. Kutoa mafunzo kwa watendaji juu ya dhana ya utafiti wa Uchumi;
ii. Kutayarisha muongozo wa ufanyaji wa tafiti kwa Taasisi za Serikali;
iii. Kuandaa mfumo wa ufuatiliaji na tathmini za tafiti za kiuchumi.
G. JUMLA YA MAPATO NA MATUMIZI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI
152. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kupitia Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali ilipangiwa kukusanya jumla ya TZS.15 milioni. Hadi kufikia Machi 2014,
77
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
jumla ya TZS. 13.2 milioni zimekusanywa sawa na asilimia 88 ya makadirio ya ukusanyaji.
153. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2014/2015, Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali inatarajia kukusanya jumla ya TZS.18 milioni.
154. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2013/2014, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi iliidhinishiwa matumizi ya jumla ya TZS. 18,807.7milioni. Kati ya hizo, TZS 12,697.9 milioni ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na TZS. 6,109.8 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo. Hadi kufikia Machi 2014, Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi imeingiziwa jumla ya TZS. 12,305.4 milioni sawa na asilimia 65.4. Kati ya hizo, TZS. 8,465.3 milioni ni kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida sawa na asilimia 66.7 na TZS. 3,840.1 milioni kwa matumizi ya kazi za maendeleo sawa na asilimia 62.9 ya fedha zilizoidhinishwa.
155. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi iweze kutekeleza majukumu na malengo yake kwa ufanisi kwa mwaka wa fedha 2014/2015, naliomba Baraza Lako Tukufu liidhinishe jumla ya TZS. 23,552.9 milioni. Kati ya hizo TZS. 13,551.2 milioni kwa matumizi ya kazi za kawaida na TZS. 10,001.7 milioni kwa matumizi ya miradi ya maendeleo.
78
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
H. HITIMISHO
156. Mheshimiwa Spika, kwa kumaliza hotuba yangu, naomba kuchukua fursa nyengine tena kumpongeza Mheshimiwa Dkt. Ali Mohamed Shein, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa uongozi wake makini wa kusimamia Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na kuendelea kunipa dhamana ya kuingoza Ofisi hii. Aidha, natoa shukurani zangu za dhati kwa wananchi wa Zanzibar kwa kuendeleza hali ya amani na utulivu iliyopo. Siku zote Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itaendelea kulisimamia suala hilo kwa nguvu zake zote na kuwaunga mkono Wananchi katika jitihada hizo.
157. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, napenda kuwashukuru kwa dhati Washirika wa Maendeleo wanaoshirikiana nasi katika kutekeleza Programu na Miradi mbalimbali katika Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, hususan Serikali ya Marekani, China, India, Uingereza, Mashirika na Taasisi za Kimataifa za Jumuiya ya Ulaya, Benki ya Maendeleo ya Afrika (AfDB), Shirika la Umoja wa Mataifa la Mipango na Maendeleo (UNDP), Shirika la Kuhudumia Watoto Ulimwenguni (UNICEF), Shirika la Kimataifa linaloshughulikia Masuala ya Idadi ya Watu Ulimwenguni (UNFPA), Shirika la Uhamiaji la Kimataifa (OIM), UNHCR, ACP na Benki ya Dunia
79
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
pamoja na wengine wote ambao kwa bahati mbaya nimesahau kuwataja hapa.
158. Mheshimiwa Spika, mwisho, nawashukuru Viongozi, Watendaji na Wafanyakazi wote wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa ushirikiano wao wa karibu wanaoendelea kunipa kila siku. Kwa mara nyengine tena, napenda kuwashukuru sana wananchi wangu wa Jimbo la Dimani kwa ushirikiano wanaonipa katika kuliletea maendeleo Jimbo letu pamoja na ustahamilivu wao kwa muda wote ninaoshughulikia majukumu ya Kitaifa.
159. Mheshimiwa Spika, pamoja na hotuba hii nimejumuisha viambatanisho mbalimbali. Naomba viambatanisho hivyo vichukuliwe kuwa ni vielelezo vya hoja hii. Aidha, Hotuba hii itapatikana pia katika Tovuti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa anwani ya www.ikuluzanzibar.go.tz.
160. Mheshimiwa Spika, nawashukuru wote kwa kunisikiliza kwa makini wakati wote nikwasilisha hotuba hii. Natanguliza shukurani zangu kwa Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza hili Tukufu kwa michango mtakayoitoa katika kuijadili hotuba hii.
161. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja.
(Dkt. Mwinyihaji Makame)
Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Ikulu na Utawala Bora,
Zanzibar.
80
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#""Kiambatanisho Nambari 1: Programu Kuu na Programu Ndogo kwa Ofisi ya Rais Ikulu na Utawala Bora!PROGRAMU PROGRAMU NDOGO Programu 101: Kuimarisha Shughuli za Mheshimiwa Rais na Mawasiliano Programu Ndogo 10101: Uratibu wa Shughuli za Mheshimiwa Rais. Programu Ndogo 10102: Uimarishaji wa Mawasiliano baina ya Mheshimiwa Rais na Wananchi Programu 102: Kuimarisha Utawala Bora, Haki za Binaadamu na Usalama wa Watumishi wa Umma Programu Ndogo 10201: Utawala Bora na Haki za Binaadamu. Programu Ndogo 10202: Usimamizi wa Usalama wa Watumishi wa Umma Programu103: Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Rais Ikulu na Utawala Bora Kiambatanisho Nambari 2: Programu Kuu na Programu Ndogo kwa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi PROGRAMU PROGRAMU NDOGO Programu 081: Usimamizi wa Majukumu ya Kikatiba na Kisheria ya Baraza la Mapinduzi Programu Ndogo 08101: Utayarishaji wa Vikao vya kawaida na vya Dharura. Programu Ndogo 08102: Tathmini ya Utekelezaji wa Malengo ya Robo mwaka na Mwaka ya kila Wizara (Bango Kitita). Programu 082: Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Baraza la Mapinduzi
81
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$""Kiambatanisho Nambari 3: Programu Kuu na Programu Ndogo kwa Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari Wanaoishi Nchi za Nje PROGRAMU PROGRAMU NDOGO Programu 071: Kuwakilisha Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika mikutano ya Kikanda na Kimataifa. Programu 072: Uratibu wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika masuala ya ushirikiano wa Kimataifa na Diaspora Programu 073: Utawala na Uendeshaji wa Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibari wanaoishi nchi za Nje Kiambatanisho Nambari 4: Programu Kuu na Programu Ndogo kwa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi PROGRAMU PROGRAMU NDOGO Programu 501: Uchunguzi na Operesheni Programu 502: Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi Programu 503: Utawala na Uendeshaji wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi
82
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
%""Kiambatanisho Nambari 5: Programu Kuu na Programu Ndogo kwa Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali PROGRAMU PROGRAMU NDOGO Programu 111: Uthibiti wa Fedha za Umma Programu 112: Utawala na Uendeshaji wa Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Kiambatanisho Nambari 6: Programu Kuu na Programu Ndogo kwa Tume ya Mipango PROGRAMU PROGRAMU NDOGO Programu 491: Kusimamia Mipango ya Kitaifa Programundogo 49101: Uratibu maendeleo ya kisekta, ufuatiliaji na tathmini na upunguzaji umaskini Programundogo 49102: Maendeleo ya Mipango ya Watendakazi na Idadi ya Watu Programu 492: Usimamizi wa Uchumi Mkuu na Sera za Kodi Programu 493: Utoaji waTakwimu Programu 494: Utawala na Uendeshaji wa Tume ya Mipango
83
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&""Kiambatanisho Nambari 7: Wageni Waliofika na Kuonana na Mheshimiwa Rais Ikulu Zanzibar kwa Kipindi cha Julai - Machi 2013/2014 NAMBA TAREHE JINA 1. 10.07.2013 Mheshimiwa Kang Chang Hee, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Korea Kusini 2. 13.07.2013 Bwana Mark Simonds, Waziri wa Uingereza anaeshughulikia masuala ya Afrika. 3. 16.07.2013 Mama Francisca Morandini, Mkuu wa UNICEF, Ofisi ya Zanzibar 4. 30.07.2013 Mheshimiwa Pierluigi Velardi Balozi wa Italia Nchini Tanzania 5. 01 .08.2014 Dk. Elmi Duale, Balozi Maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia 6. 07.08.2014 Mheshimiwa Saleh Suleiman Al- Harith, Balozi Mdogo wa Oman 7. 07.08.2014 Mheshimiwa Mutinda Mutiso, Balozi wa Jamhuri ya Kenya 8. 16.08.2013 Mheshimiwa Bibi Chen Qiman, Balozi Mdogo wa china 9. 20.08 .2013 Mheshimiwa Jaap Frederiks, Balozi wa Uholanzi nchini Tanzania 10. 19.09.2013 Dr. Stergomona L. Tax. Katibu Mtendaji wa SADC 11. 25.09.2013 Ujumbe wa IFAD Mr. Perin Sain Age – Regional Director East Africa and South African Division(ROME) 1. Mr. Adolf Bizzi Director Technical Division (ROME) 2. Mr. Geofrey Livingstone Economist (ROME)
84
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
'""NAMBA TAREHE JINA 3. Mr. Fransisco Pichan, Country Director (Tanzania) 4. Ms. Merian Okongo, Country Programme Manager ( Tanzania) 12. 30.09.2013 Mheshimiwa Alfonso E. Lenhardt, aliyekuwa Balozi wa Marekani nchini Tanzania. 13. 30.09.2013 Mheshimiwa Jaap Frederiks, Balozi wa Uholanzi nchini Tanzania. 14. 30.09.2013 Mheshimiwa Xie Yunlian Balozi mdogo mpya wa China – Zanzibar. 15. 04.10.2013 Bibi Harriet Mathews, Mkuu wa Idara ya Afrika ya Mashariki na Magharibi kutoka Uingereza. 16. 10.10.2013 Prof. Steiner Krinsland. Mkuu wa Chuo cha Haukland nchini Norway. 17. 04.11.2013 Ndugu Mali Nilson, Mwakilishi mpya wa Save the Children pamoja na Ndugu Steve Thorne, Mkurugenzi Mkaazi mpya katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 18. 04.11.2013 Mheshimiwa Ingonn Klepsvik, Balozi wa Norway nchini Tanzania. 19. 08.11.2013 Mheshimiwa Alexander A. Rannikh, Balozi wa Shirikisho la Urusi nchini Tanzania. 20. 08.11.2013 Mheshimiwa Saleh Suleiman Al Harith Balozi mdogo wa Oman, Zanzibar. 21. 14.11.2013 Mheshimiwa Ittiporn Boonpracong, Balozi wa Thailand nchini Tanzania.
85
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
(""NAMBA TAREHE JINA 22. 05.12.2013 Ujumbe wa Idara ya Afya ya Jimbo la Nanjing China. 23. 04.01.2014 Bwana H. Keck ‘Engineer’ kutoka Ujerumani aliyesimamia ujenzi wa nyumba za Maendeleo Kikwajuni. 24. 20.01.2014 Mheshimiwa Luigi Scotto, Balozi wa Italy nchini Tanzania 25. 28.01.2014 Bwana Joe Ricketts wa “Opportunity Education Foundation”, Mwakilishi na Mtendaji Mkuu wa Taasisi inayoshughulikia Fursa za Elimu yaMarekani. 26. 28.01.2014 Bwana Pawan Kumar, Balozi Mdogo wa India aliyepo Zanzibar 27. 28.01.2014 DK. Pierre Kahozi - Sangwa, Mwakilishi wa Shirika la Afya Duniani (WHO) hapa Zanzibar. 28. 13 .02.2014 Mheshimiwa Marcel Escure, Balozi wa Ufaransa nchini Tanzania 29. 20.02.2014 Mheshimiwa Bibi Lilianne Ploumen, Waziri wa Biashara za nje wa Uholanzi pamoja na Wawekezaji 50 kutoka Uholanzi 30. 21.02.2014 Ujumbe kutoka Kampuni ya Mahindra & Mahindra LTD kutoka India 31. 24.02.2014 Mheshimiwa Dk. Azizi Ponary Mlima, Balozi wa Tanzania nchini Malaysia 32. 24.02.2014 Mheshimiwa Bibi Flossie Asekanao Gomale –Chidyaonga Balozi wa Malawi Nchini Tanzania (Marehemu) 33. 24.02.2014 Mheshimiwa Bi. Judith Kangoma Kapijimpanga, Balozi wa Zambia nchini Tanzania 34. 24.02.2014 Mheshimiwa Soud Ali Mohamed, Balozi wa Oman nchini
86
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
)""NAMBA TAREHE JINA Tanzania 35. 27.02.2014 Mstahiki Osby Davis, Meya wa jiji la Vilejo Jimbo la Califonia Marekani pamoja na ujumbe wake 36. 31.03.2014 Mheshimiwa Balozi Filiberto Ceriani Sebregondi, Kiongozi Mkuu wa Umoja wa Ulaya nchini Tanzania pamoja na Mabalozi wa nchi za Jumuiya ya Ulaya nchini Tanzania. 37. 31.03.2014 Mabalozi wa nchi za Jumuiya ya Ulaya nchini Tanzania 38. 15.05.2014 Kuonana na Ujumbe wa IFAD ukiongozwa na Bwana Pèrin Saint Ange, Mkurugenzi wa IFAD Kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika. 39. 16.05.2014 Kuonana na Katibu Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Usafiri wa Anga (ICAO) Bw. Raymond Benjamin. Kiambatanisho Nambari 8: Orodha ya Sera na Sheria zilizojadiliwa na Baraza la Mapinduzi kwa kipindi cha Julai 2013 – Machi 2014 NAMBA SHERIA/SERA ZILIZOJADILIWA 1 Mswada wa Sheria ya Makampuni 2 Mswada wa Sheria ya Kusimamia Mageuzi ya Mfumo wa Utoaji Leseni za Biashara 3 Mswada wa Mapendekezo ya Rasimu ya Sheria ya UKIMWI 4 Mswada wa Sheria ya Kuunda Baraza la Vijana la Zanzibar 5 Mswada wa Mapendekezo ya Marekebisho ya Sheria ya Mfuko wa Barabara
87
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
*""NAMBA SHERIA/SERA ZILIZOJADILIWA Zanzibar 6 Mswada wa Kanuni za Sheria ya Utumishi wa Umma Nambari 2/2011 7 Mswada wa kufuta Sheria Nambari 9 ya Mwaka 1986 ya Wauguzi na Wakunga na Kuanzisha Sheria mpya ya Baraza la Wauguzi na Wakunga Zanzibar 8 Mswada wa Sheria ya Uanzishaji wa Shirika la Nyumba la Zanzibar 9 Mswada wa Sheria ya Maendeleo ya Karafuu Zanzibar 10 Mswada wa Sheria ya Hakimiliki ya Wagunduzi wa Mbegu za Mimea (PBR) 11 Mswada wa Sheria ya Maadili ya Viongozi wa Umma 12 Rasimu ya Sera ya Hifadhi ya Jamii Zanzibar Kiambatanisho Nambari 9: Wafanyakazi Waliopatiwa Udhamini wa Masomo ya Muda Mrefu na Mfupi kwa Mwaka wa Fedha 2014/2015 NAMBA KIWANGO CHA ELIMU FANI IDADI YA WAFANYAKAZI 1 Shahada ya Uzamili Mawasiliano na Habari, Sheria, Maendeleo ya Mipango,Takwimu, na Rasilimali watu, Biashara, Sayansi na Mipango. 27 2 Stashahada ya Uzamili Utawala, Miradi na Kompyuta, Biashara 13
88
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!+""NAMBA KIWANGO CHA ELIMU FANI IDADI YA WAFANYAKAZI 3 Shahada Maendeleo ya Sera, Utatuzi wa Migogoro, Uongozi wa Biashara na Utaalamu wa Kompyuta. 17 5 Stashahada Uongozi wa Utalii na Ukarimu, Teknolojia ya Habari na Mawasiliano, Ukatibu muhtasi, Manunuzi, Ukatibu Muhtasi, Rasilimali Watu, Utunzaji Kumbukumbu, Chakula, Utawala na vinywaji. 17 6 Cheti Utunzaji wa nyumba, Ukatibu muhtasi 7
89
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!!""NAMBA KIWANGO CHA ELIMU FANI IDADI YA WAFANYAKAZI 7 Mafunzo ya Muda Mfupi Ufuatiliaji na Tathmini, Manunuzi, Takwimu, Teknolojia ya Habari na Mawasiliano, Uongozi, Sheria mpya za kazi na kanuni zake, Mbinu za Kupambana na Rushwa na Uhujumu wa Uchumi, Uandaaji wa Mipango, Utayarishaji wa Malengo na Elimu ya database ya utengenezaji wa taarifa za kitaalamu za fedha na uchambuzi pamoja na Umuhimu, Uandaaji na Uchambuzi wa Sera. 142 Jumla 223
90
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!#""Kiambatanisho Nambari 10: Orodha ya Taasisi Ambazo Watumishi Wake Wamefanyiwa Upekuzi wa Kiusalama (Security Vetting) kwa Kipindi cha Julai - Machi 2013/2014 NAMBA JINA LA TAASISI IDADI YA WATUMISHI 1 Ofisi ya Rais, Utumishi wa Umma na Utawala Bora 35 2 Wizara ya Mifugo na Uvuvi 13 3 Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi 38 4 Wizara ya Fedha 76 5 Wizara ya Afya 443 6 Wizara ya Katiba na Sheria 30 7 Ofisi ya Baraza la Wawakilishi 15 8 Mamlaka ya Viwanja vya Ndege 11 9 Wizara Ustawi wa Jamii, Uwezeshaji, Maendeleo ya Vijana, Wanawake na Watoto 15 10 Shirika la Umeme (ZECO) 94 11 Benki ya Watu wa Zanzibar 25 12 Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi 46 13 Ofisi ya Rais, Kazi na Utumishi wa Umma 2 14 Ofisi ya Rais Tawala za Mikoa na Idara Maalum za SMZ 5 15 Shirika la Biashara la Taifa Zanzibar (ZSTC) 24
91
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!$""NAMBA JINA LA TAASISI IDADI YA WATUMISHI 16 Chuo cha Uandishi wa Habari 1 17 Shirika la Magazeti ya Serikali 12 18 Mfuko wa Hifadhi ya Jamii Zanzibar (ZSSF) 5 Jumla 890
92
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!%""Kiambatanisho Nambari 11: Matumizi ya Kawaida kwa Mwaka wa Fedha 2013/2014 na Mapendekezo kwa Mwaka wa Fedha 2014/2015 Idara Matumizi Yaliyoidhinishwa Mwaka 2013/2014 Fedha Zilizopatikana Hadi Machi 2014 Asilimia ya Fedha Zilizopatikana Hadi Machi 2014 Mapendekezo ya Bajeti ya Mwaka 2014/2015 Ofisi ya Faragha 2,197.2 1,589.0 72.3 2,446.8 Ofisi ya Baraza la Mapinduzi 1,379.0 909.7 66.0 1,458.2 Idara ya Mipango, Sera na Utafiti 522.4 262.9 50.3 428.3 Idara ya Mawasiliano - Ikulu 242.7 131.7 54.3 225.8 Idara ya Utumishi na Uendeshaji 1,274.6 764.7 60.0 1,131.8 Ofisi ya Usalama wa Serikali (G.S.O) 61.6 25.8 41.9 47.1 Ofisi ya Ofisa Mdhamini - Pemba 645.8 377.8 58.5 599.9 Idara ya Ushirikiano wa Kimataifa na Uratibu wa Wazanzibar Wanaoishi Nchi za Nje 873.0 348.8 40.0 808.2 Idara ya Utawala Bora 216.5 143.5 66.3 227.7 Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu wa Uchumi 810.0 353.9 43.7 815.4 Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali 1,911.0 1,549.3 81.1 2,023.0 Idara ya Mipango ya Kitaifa, maendeleo ya Sekta na Kupunguza Umasikini 688.2 504.0 73.2 441.4 Idara ya Ukuzaji Uchumi 426.7 337.5 79.1 463.7 Idara ya Mipango na Maendeleo ya Watendakazi 149.1 195.1 130.9 243.8 Divisheni ya Uendeshaji na utumishi ya Tume ya Mipango 810.1 Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali 1,300.0 971.5 74.7 1,380.0 Jumla 12,697.9 8,465.3 66.7 13,551.2
93
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!&""Kiambatanisho Nambari 12: Matumizi ya Programu na Miradi ya Maendeleo kwa Mwaka wa fedha 2013/2014 na Mapendekezo kwa Mwaka wa Fedha 2014/2015!Jina la Mradi/Programu Matumizi Yaliyoidhinishwa Mwaka 2013/2014 Fedha Zilizopatikana Hadi Machi 2014 Asilimia ya Fedha Zilizopatikana Hadi Machi 2014 Mapendekezo ya Bajeti ya Mwaka 2014/2015 Ujenzi na Ukarabati wa Majengo ya Ikulu na nyumba za Serikali (State Lodges) 600.0 300.0 50.0 530.0 Mradi wa Kuimarisha Mawasiliano Ikulu 150.0 150.0 100.0 Mradi wa Uimarishaji wa Juhudi za Kuzuia Rushwa Zanzibar 480.0 229.9 47.9 621.7 Kuratibu Utekelezaji wa MCA-T 50.0 15.5 31.1 Mpango wa Ufuatiliaji na Tathmini yenye Kuleta Matokeo ya MKUZA II 750.0 264.8 35.3 768.3 Kujenga Uwezo wa Utekelezaji kwa Taasisi za Serikali 915.0 658.5 72.0 769.8 Kuratibu Utekelezaji wa MKURABITA 262.8 59.3 22.6 200.0 Mradi wa kuifanyia Mabadiliko na Kuimarisha Tume ya Mipango 60.0 31.7 52.8 150.0 Mradi wa Mashirikiano Baina ya Sekta za Umma na Sekta Binafsi 150.0 10.0 6.7 Mradi wa Utafiti wa Hali ya Utumishi Nchini 150.0 91.0 60.6 61.9 Mradi wa Kuoanisha Masuala ya Idadi ya Watu, Afya ya Uzazi, Jinsia na Umasikini 140.0 38.5 27.5 100.0 Program ya Uhai, Hifadhi na Maendeleo ya Mama na Mtoto (YCSPD) 52.0 17.7 33.9 Mradi wa Uimarishaji wa Takwimu 250.0 92.5 37.0 Mradi wa Uimarishaji Takwimu Tanzania (STATCAP). 2,100.0 1,880.7 89.6 6,700.0 Kujenga Uwezo wa Kitengo cha Utafiti 100.0 Jumla 6,109.8 3,840.1 62.9 10,001.7
94
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!'""Kiambatanisho Nambari 13: Ahadi Zilizotolewa na Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais Ikulu na Utawala Bora Wakati wa Kuwasilisha Hotuba ya Bajeti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa Mwaka wa Fedha 2013/2014 S/N AHADI UTEKELEZAJI MAELEZO 1 Kuhakikisha majengo yote ya Ikulu na nyumba nyengine yanapatiwa Hati Miliki kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi, Makaazi, Maji na Nishati. Jengo la Ikulu ya Mnazi Mmjoa tayari limeshapatiwa Hati Miliki Hati Miliki za majengo mengine ziko katika hatua za utekelezaji 2 Kuhusu kuandaa Sera juu ya miongozo ya kurahisisha baadhi ya maeneo na kupunguza gharama zenye mianya ya fedha kwa Wazanzibari wanaoishi Nchi za Nje. Mshauri Elekezi tayari amepatikana na anaendelea na kazi kwa mashirikiano ya Maofisa wa Idara Hatua za awali za utayarishaji wa Sera hiyo zilihusisha ukusanyaji wa wadau mbali mbali Zanzibar na Tanzania Bara na hatua inayofuata ni kuonana na Wazanzibari ana kwa ana katika maeneo waliyopo nchi za nje 3 Ahadi ya kuandaa vipindi vya Rais kwa njia ya Documentary (kupitia studio ya Ofisi). Matengenezo ya awali ya chumba kwa ajili ya studio yamefanyika Matengenezo hayo yamehusisha uwekaji wa boriti mpya, kugonga na kutomea kuta pamoja na uwekaji wa linta katika sehemu za madirisha 4 Kufuatilia suala la ukuta Ikulu ya Mkokotoni. Ujenzi wa ukuta na matengenezo ya Ikulu ya Mkokotoni yatafanyika baada ya kukamilika kwa mazungumzo na Idara ya Usalama wa Taifa ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
95
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!(""S/N AHADI UTEKELEZAJI MAELEZO 5 Ahadi ya kuhakikisha kuwa elimu ya Uraia inatolewa kupitia Redio Jamii Micheweni badala ya ZBC Redio peke yake. Elimu ya Uraia kwa kutumia Redio Jamii ya Micheweni itatolewa katika robo ya pili ya mwaka wa fedha wa 2013/2014. 6 Ahadi ya kuwafanyia Semina Waheshimiwa Wawakilishi juu ya Serikali ya Umoja wa Kitaifa kupitia Mradi wa miaka mitatu (3). Semina kwa Waheshimiwa Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi imepangwa kufanyika katika robo ya tatu 7 Suala la kushughulikia maslahi ya watumishi wa Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa ili kuwawezesha watendaji wa Taasisi hiyo kufanya majukumu yao kwa uhakika na kujiamini zaidi. Mbali na mshahara, Serikali inawapatia posho maalum la mazingira magumu watendaji wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi. Serikali inaendelea kufanya mapitio ya mishahara na maslahi kwa wafanyakazi wake Kiambatanisho Nambari 14: Utekelezaji wa Maagizo Yaliyotolewa na Wajumbe wa Baraza la Wawakilishi Wakati wa Kuwasilisha Hotuba ya Bajeti ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa Mwaka wa Fedha 2013/2014 S/N AGIZO UTEKELEZAJI MAELEZO 1 Tuwatumie Wazanzibari walioko Nchi za nje ili kutusaidia kutuunganisha na Wawekezaji, Wahisani na Mashirika mbali mbali ili kusogeza maendeleo ya Nchi yetu Idara imeendelea na mchakato huo kwa kufanya mazungumzo na Jumuiya za Wazanzibari waliopo Canada, Marekani na UK Wazanzibari waliopo katika maeneo hayo wanaendelea na juhudi za kutafuta wawekezaji na misaada kwa ajili ya Zanzibar
96
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!)""S/N AGIZO UTEKELEZAJI MAELEZO 2 Kutafuta jengo au Ofisi ambayo itakuwa nje ya jengo la Ikulu ili kurahisisha Diaspora kupata fursa ya kuitembelea Ofisi yao kiurahisi zaidi Ushauri huu unafanyiwa kazi 3 Kuratibu kikamilifu shughuli za Wazanzibari wanaoishi nje ya Nchi Uratibu unafanywa kwa mujibu wa mpango kazi wa Idara na ni endelevu 4 Uingizwaji wa fedha za Ofisi ya Usalama wa Serikali hauridhishi Juhudi za makusudi zimeanza kufanyika ambapo kwa mwaka wa fedha 2013/2014 Ofisi hii imepangiwa bajeti ya TZS. 61.6 milioni kutoka TZS. 54.9 milioni za mwaka 2012/2013 sawa na ongezeko la wastani wa asilimia 12.2 5 Kuharakisha upatikanaji wa Hati miliki ya Majengo ya Ikulu pamoja na yale ya Serikali Jengo la Ikulu ya Mnazi Mmjoa tayari limeshapatiwa Hati miliki Hati miliki za majengo mengine ziko katika hatua za utekelezaji 6 Matengenezo madogo na makubwa ya Idara ya Utumishi na Uendeshaji yawekwe pamoja na sio yatenganishwe Matengenezo hufanywa kwa mujibu wa mahitaji na vifungu husika 7 Kumualika Mheshimiwa Mbarouk Wadi Mussa kuja kuliona jengo la ZIPA Ofisi imefanya mawasiliano na Mheshimiwa Mbarouk Wadi Mussa kwa barua yenye kumbukumbu namba AR/IKL/B.90/5.VOL.IV/78 iliaweze kuja kuliona jengo Mawasiliano ya simu pia yalifanyika ambapo Mheshimiwa Mbarouk ameahidi tuwasiliane nae wakati Vikao vya kawaida vya Baraza la Wawakilishi
97
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
!*""S/N AGIZO UTEKELEZAJI MAELEZO hilo vitakapokuwa vinaendelea 8 Ukarabati wa jengo la Ikulu ya Kibweni Ofisi tayari imewasilisha waraka Serikalini (Baraza la Mapinduzi) ili kuomba kuwa na mradi maalum wa matengenezo ya majengo yote ya urithi ambayo ni gazzetted. 9 Kufanyiwa ukarabati wa hali ya juu Ikulu ya Mkoani Ikulu ya Mkoani tayari imeshafanyiwa matengenezo makubwa yaliyojumuisha jengo litakalotumiwa na walinzi ambapo kwa sasa Ikulu hiyo ipo katika hali ya kuridhisha. Hivi sasa matengenezo yanayoendelea ni ya ukamilishaji wa nyumba ndogo ya askari Polisi pamoja na ukuta unaoizunguka Ikulu hiyo. 10 Kuandaa vipindi maalum "Documentaries" ambazo zitaonesha kazi za Mheshimiwa Rais alizozifanya katika sekta mbali mbali na baadae zioneshwe katika Shirika la Utangazaji Zanzibar Vipindi 7 vya TV na 12 vya Redio vimeandaliwa na kurushwa hewani na ZBC. Vipindi vya TV pia vimeoneshwa kwa njia ya Sinema katika vijiji 15 vya Unguja. Kupitia vipindi hivyo, wananchi wamekuwa wakipata taarifa ya shughuli ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizitekeleza siku hadi siku
98
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#+""Kiambatanisho Nambari 15: Utekelezaji wa Malengo kwa Miezi Tisa (Julai – Machi 2013/2014) 1. OFISI YA FARAGHA KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuimarisha huduma za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi i. Jumla ya maagizo 23 ya Mheshimiwa Rais yamefuatiliwa katika Mikoa mitano Unguja na Pemba ii. Ziara mbili za nje za Mheshimiwa Rais nchini Uholanzi na India zimeratibiwa iii. Kwa upande wa Unguja maeneo yaliyokaguliwa ni Marumbi, Michamvi, Mangapwani, Tunguu, Kidoti Bondeni, Mazizini, Amani, Hoteli ya Bwawani, Kiembesamaki, Kisonge, Kibandamaiti, Tunguu, Beit el Ras, Kajengwa na Michenzani. Aidha, kwa upande wa Pemba ni Kangagani, Likoni, Bahanasa Gombani, Ukunjwi na Utaani. iv. Ufuatiliaji na tathmini kwa wananchi wenye matatizo katika maeneo ya Bumbwini, Pangatupu, Kidoti, Chaani, Muwange, Jang'ombe, Tomondo, Shingwi, na Pitanazako umefanyika. v. Wageni wa Mheshimiwa Rais waliofika Ikulu wamepatiwa huduma ipasavyo vi. Wageni wa Wasaidizi wa Mheshimiwa Rais wamepatiwa viburudishaji vii. Wageni wa Mheshimiwa Rais wamepatiwa zawadi zikiwemo makasha, milango, viungo, jahazi na vitabu vya Zanzibar.
99
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#!""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA viii. Malipo ya posho la kujikimu kwa Wasaidizi wawili wa Mheshimiwa Rais waliokwenda DSM na wawili waliokwenda Pemba kikazi yamefanyika. Aidha, malipo ya posho maalum kwa Wasaidizi wawili wa Mheshimiwa Rais waliokwenda masomoni nchini China nayo yamefanyika. ix. Nakala 800 za Hotuba ya Eid El Fitri, nakala 2,000 za hotuba ya miaka 50 ya Mapinduzi Zanzibar na kadi 500 za mialiko zimechapishwa. Aidha, nakala 300 za taarifa ya Mheshimiwa Rais kwa waandishi wa habari pamoja na nakala 1,000 za utengenezaji wa madaftari ya kunakili muhutasari zimechapishwa. x. Huduma katika Ikulu ndogo ya Laibon zimeimarishwa kwa kufanya malipo ya huduma ya DSTV, umeme, maji pamoja na ununuzi wa vifaa vya usafi. xi. Huduma za Dodoma zimeimarishwa kwa kupatiwa vifaa na huduma muhimu za umeme, maji, ununuzi wa vifaa vya usafi na bustani yamefanyika. Aidha, matengenezo makubwa ya vyoo vitano na sehemu ya kufulia yamefanyika. xii. Huduma za Ikulu Ndogo ya Migombani zimeimarishwa kwa kupatiwa huduma muhimu. 2. Kuimarisha mazingira ya kazi i. Mazingira ya kazi yameimarishwa kwa ofisi kupatiwa vifaa muhimu vya kazi ikiwa ni pamoja na vifaa vya mawasiliano, vifaa vya kuandikia, matengenezo na ununuzi wa vyombo vya usafiri yamefanyika, huduma za umeme zimeimarishwa. 3. Kuendeleza matengenezo madogo madogo ya Ikulu Zanzibar i. Upakaji rangi ukuta na baadhi ya sehemu ya jengo la Ikulu Kuu ya Mnazimmoja na matengenezo ya mlango
100
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
##""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA wa Ofisi ya PSU yamefanyika. 4. Kujenga uwezo kwa wafanyakazi 6 (Cheti 3 na 3 Diploma) i. Wafanyakazi wawili waliomaliza Stashahada ya Uongozi wa Utalii na Ukarimu na wawili wanaoendelea katika ngazi ya Stashahada na Cheti katika Chuo cha Utalii Maruhubi wamelipiwa ada zao. 5. Kuongeza ufanisi wa kazi na kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Wafanyakazi wamelipwa mishahara yao kwa wakati ii. Gharama za Mfuko wa (ZSSF) zimelipwa kwa wakati iii. Wafanyakazi 21 wamelipwa fedha za likizo 2. OFISI YA BARAZA LA MAPINDUZI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuhakikisha kuwa Baraza la Mapinduzi na kamati ya Makatibu Wakuu vinatekeleza ipasavyo majukumu yao ya Kikatiba na Kisheria. i. Vikao 18 vya kawaida vya BLM na 32 vya Makatibu Wakuu vimeandaliwa. ii. Jumla ya vikao viwili vya dharura vya BLM na vitatu vya Kamati ya Makatibu Wakuu vimeandaliwa. iii. Kikao kimoja cha Kamati ya Fedha na Uchumi ya Baraza la Mapinduzi kimeandaliwa. iv. Mkutano mmoja (Bango Kitita) wenye vikao 17 umeandaliwa. 2. Kuimarisha mazingira ya kufanyia kazi kwa Wajumbe wa BLM na wafanyakazi wake. i. Matengenezo Jengo la “People Palace” katika sehemu ya koridoo ya chini pamoja na vyumba vya chini yamekamilika.
101
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#$""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA ii. Ofisi imenunua kompyuta mpya 4 kwa ajili ya kuendeshea shughuli za Kiofisi iii. Waheshimiwa Mawaziri wasio na Wizara Maalum, Katibu, Naibu Katibu na watendaji wengine wamewezeshwa kufuatilia shughuli mbalimbali za Ofisi ndani na nje ya nchi. iv. Ofisi imepatiwa huduma hizo kwa kulipia gharama za simu na mtandao (internet). v. Ofisi imenunua jumla ya lita 5,200 za mafuta pamoja na kulipia huduma za vilainisho kwa ajili ya matumizi ya gari za Ofisi. vi. Ofisi imepatiwa vifaa vya kuandikia pamoja na kulipia huduma za maji, umeme, vifaa vya usafi, magazeti na machapisho mbalimbali ya kazi za Ofisi. vii. Ofisi imefanya matengenezo ya gari na mashine za fotokopi. 3. Kuwajengea uwezo wafanyakazi wake kupitia mafunzo mbalimbali, kuhifadhi nyaraka muhimu za Baraza na kusaidia shughuli za kijamii. i. Wafanyakazi 5 wamelipiwa gharama za masomo ya muda mrefu na wafanyakazi wawili wamelipiwa mafunzo ya muda mfupi. ii. Ofisi imelipa gharama za kusaidia shughuli mbalimbali za kijamii kwa Waheshimiwa Mawaziri watatu wasio na Wizara Maalum. iii. Wafanyakazi wamepatiwa taaluma ya kujikinga na maambukizi mapya ya virusi vya UKIMWI.
102
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#%""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA iv. Ofisi imetengeneza nakala 12 za vitabu vya kumbukumbu za Baraza la Mapinduzi na kuvihifadhi kwa njia ya elektroniki pamoja na kutia kava nakala 36 za vitabu vilivyotengenezwa awali. 4. Kuhakikisha kuwa Wafanyakazi wanawajibika ipasavyo kwa umakini, ari, nidhamu na moyo wa kujituma. i. Ofisi imelipa mishahara kwa wafanyakazi wake wote kwa wakati. ii. Ofisi imelipa gharama za Mfuko wa Hifadhi ya Jamii kwa wafanyakazi wanaostahiki kwa wakati. iii. Jumla ya wafanyakazi 15 wamepatiwa sare. iv. Wastaafu wawili wa Baraza la Mapinduzi wamezawadiwa jumla ya mabati 75 ya kuezekea kila mmoja. v. Ofisi imesaidia kulipa gharama za mazishi kwa mfanyakazi mmoja. vi. Ofisi imelipa fedha za likizo kwa Mheshimiwa Waziri asiekuwa na Wizara Maalum na wafanyakazi watatu. 3. IDARA YA MIPANGO, SERA NA UTAFITI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuimarisha uwezo wa Idara katika kupanga, kuandaa na kuchambua Sera, kuandaa na kufanya tafiti pamoja na kuratibu shughuli za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi i. Mpango Mkakati wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi umefanyiwa mapitio. ii. Mikutano mitatu ya robo mwaka kwa watendaji wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi imefanyika.
103
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#&""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA iii. Idara imefanya mkutano wa siku 2 uliowajumuisha Wakuu wa Idara na Maofisa wa kufanya mapitio ya MTEF wa mwaka 2014/2015. iv. Taarifa za utekelezaji wa malengo ya bajeti ya mwaka 2013/2014 kwa robo mwaka ya kwanza, ya pili na ya tatu zimeandaliwa na kuwasilishwa kunakohusika. Aidha, taarifa ya utekelezaji wa malengo ya bajeti kwa mwaka 2012/2013 nayo ilitayarishwa. v. Mikutano ya kila mwezi kwa Maofisa mipango ya kutathmini utekelezaji wa malengo ya bajeti imefanyika. vi. Maandalizi ya Sherehe za Miaka 50 ya Mapinduzi Matukufu ya Zanzibar zimeratibiwa ipasavyo pamoja na kuandaa, kuchapisha na kusambaza nakala 800 za kitabu maalum cha Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kinachoitwa “Taarifa ya Miaka 50 ya Maadhimisho ya Sherehe za Mapinduzi ya Zanzibar”, kalenda za ukutani nakala 6,000, kalenda za mezani nakala 4,000, Toleo Maalum la Jarida la miaka 50 ya Mapinduzi ya Zanzibar nakala 4,000 kalamu 4,000, mikoba 4,000, fulana pamoja na kofia zake 200, seti 1 ya televisheni na vipeperushi vya aina mbili 8,000. vii. Idara imefanya warsha ya wafanyakazi 28 juu ya kujadili na kuandaa vipaumbele vya maeneo ya kufanyia utafiti kwa kuwahusisha Wakuu wa Idara pamoja na Maofisa mbalimbali kutoka kwenye Idara ziliopo chini ya Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. viii. Taarifa zimeshakusanywa kupitia madodoso pamoja na kuingizwa kwenye database na zinafanyiwa
104
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#'""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA uchambuzi. 2. Kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji na tathmini i. Ufuatiliaji na Tathmini kwa Taasisi zilioko Pemba tayari umefanyika. 3. Kuimarisha uwezo wa watendaji wa Idara i. Wafanyakazi watano wanaendelea na masomo yao katika ngazi ya Shahada ya Pili, Shahada ya Kwanza na Stashahada wamelipiwa gharama za masomo. ii. Wafanyakazi watano wamehudhuria mafunzo ya muda mfupi katika fani za Uandaaji na Usimamizi wa Bajeti pamoja na usimamizi na uendeshaji wa Tovuti (Website management). iii. Maofisa 25 kutoka Ofisi na Idara za Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wamepatiwa mafunzo ya siku 4 juu ya matumizi ya Programu ya “Excel”. 4. Kuimarisha huduma za Mawasiliano ya Habari (TEKNOHAMA) i. Ofisi tayari imenunua anti-virus huku ikisubiri kukamilika uungaji wa Mkonga wa Taifa ili kukamilisha Mfumo wa ulinzi wa Mtandao (Network Security System) wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. ii. Rasimu ya awali ya Muongozo wa matumizi ya TEKNOHAMA imekamilika. iii. Mtandao wa Mawasiliano wa ndani umefanyiwa matengenezo pamoja na ununuzi wa jumla ya vifaa 33 vikiwemo Kompyuta 8, Projector 3, Server 3, Juniper Switch 3, Fotokopi kubwa, Moving Camera, Still Camera, Switch mbalimbali na waya uliotumika kuweka mtandao mpya wa Internet.
105
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#(""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 5. Kuimarisha mazingira ya kufanyia kazi kwa kununua vitendea kazi vya kisasa vya Ofisini na Samani ili kutoa huduma bora i. Vifaa kwa matumizi ya Ofisi vimenunuliwa na matengenezo yake yamefanyika vikiwemo fotokopi, projekta, wino, modemu, vifaa vya usafi, vifaa vya kuandikia pamoja na malipo ya magazeti yamefanyika. Aidha, Gari la Idara limefanyiwa matengenezo. 6. Kuongeza ufanisi kazini ikiwemo kuwapatia watendaji stahiki zao. i. Malipo ya mishahara kwa wafanyakazi yamelipwa kwa wakati ii. Malipo ya ZSSF kwa wafanyakazi yamelipwa kwa wakati 4. IDARA YA UTUMISHI NA UENDESHAJI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuongeza ufanisi wa kazi kwa kuimarisha mazingira ya utendaji kazi na maslahi ya wafanyakazi i. Idara imelipa Mishahara, posho maalum na kuwasilisha michango ZSSF kwa wakati ii. Ununuzi wa Vespa 2, Compyuta 6 pamoja na zana na spea umefanyika iii. Matengenezo makubwa ya jengo lililokua likitumiwa na ZIPA yamefanyika, uwekaji wa madirisha ya aluminium na mbao kwenye ngazi katika jengo la Utawala Ikulu, matengenezo ya stoo ya kuwekea majalada na matengenezo madogo ya gari 11, vipoza hewa vitatu, vifaa vya kuzimia moto, samani za Ofisi (meza 7 na viti 7) na simu 2 za mezani vimenunuliwa. iv. Huduma mbalimbali zimetolewa zikiwemo malipo ya simu, ununuzi wa mafuta, umeme, vifaa vya kuandikia, magazeti, viburudishaji na vifaa vya usafi.
106
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#)""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA v. Stahiki mbalimbali zimetolewa zikiwemo malipo ya likizo kwa wafanyakazi 11, posho la kujikimu kwa safari za kikazi Pemba, Dar-es-salaam na Dodoma wakiwemo Viongozi watano na Maofisa 13 na malipo baada ya saa za kazi kwa wafanyakazi 10. 2. Kutekeleza Sheria ya Fedha na Sheria ya Manunuzi kwa kufanya ukaguzi wa ndani, kuendesha vikao 12 vya Bodi ya Zabuni na vikao 4 vya kamati ya Ukaguzi wa Ndani. i. Vikao 9 vya Bodi ya Zabuni vimefanyika ii. Mpango wa Manunuzi wa Ofisi ya Rais na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi wa mwaka 2013/2014 umeandaliwa iii. Vikao vinne vya Kamati ya Ukaguzi wa ndani vimefanyika iv. Mipango yote ya ukaguzi imetayarishwa ambayo ndio muongozo wa kitengo cha ukaguzi wa ndani wanaofuata katika kufanya kazi za ukaguzi v. Hesabu za mwisho wa mwaka zimepitiwa na kugundulika kuwa taratibu na sheria za fedha zimefuatwa kama zinavyoelekeza vi. Kazi ya kufanya ukaguzi wa ndani kwa ORMBLM ilifanyika na kutoa ushauri kwa uongozi juu ya kasoro zilizojitokeza vii. Kazi ya kufanya uhakiki ilifanyika na kutolewa ushauri kwa kasoro zilizogundulika viii. Kazi ya kupitia mikataba, kuangalia thamani, viwango na ubora wa huduma na bidhaa zilizonunuliwa imefanyika ix. Hoja zote za ukaguzi zilizojitokeza zimefanyiwa kazi
107
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
#*""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA na tayari zimeshajibiwa 3. Kuwajengea uwezo wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi ndani na nje ya nchi. i. Wafanyakazi 7 wamesomeshwa wawili katika ngazi ya shahada ya uzamili, wawili ngazi ya stashahada, mmoja cheti na mmoja masomo ya muda mfupi nchini India na Dar es Salaam ii. Mafunzo ya matayarisho ya kazi kwa waajiriwa wapya 10 yamefanyika 4. Kua na mpango wa makisio ya mishahara na mpango wa matumizi ya Rasilimali watu i. Makisio ya mishahara na mipango ya matumizi ya Rasilimali Watu yamefanyika na kuwasilishwa Ofisi ya Rais, Kazi na Utumishi wa Umma. 5. Kusimamia utendaji na uwajibikaji wa Wafanyakazi i. Mkutano mmoja wa Kamati ya Uongozi na Vikao vitano vya Kamati Tendaji vimefanyika 5. IDARA YA MAWASILIANO - IKULU KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kulinda na kuendeleza taswira ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi i. Vipindi 31 vya Televisheni na 13 vya redio vimeandaliwa na kurushwa hewani kupitia Shirika la Utangazaji la ZBC na sinema za maonesho vijijini zimefanyika. ii. Mahusiano yameimarika. Idara imeendelea kuwashirikisha Wadau mbalimbali wa nje ya Ofisi katika kufanikisha majukumu ya Ofisi iii. Kalenda za Ikulu nakala 4,000 zimechapishwa na kusambazwa katika Taasisi zote za Serikali na Taasisi binafsi.
108
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$+""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA iv. Jarida la Ikulu Toleo Namba 011, 012, 013 limechapishwa na kusambazwa katika Taasisi zote za Serikali na Binafsi Unguja na Pemba. 2. Kuimarisha mazingira ya kazi katika Idara ili iweze kutoa huduma nzuri i. Vifaa vya Ofisi vimepatikana kwa wakati vikiwemo vifaa vya kuandikia, petrol pamoja na vifaa vya kompyuta. 3. Kuwajengea uwezo wafanyakazi wa Idara ya Mawasiliano i. Wafanyakazi wawili wamepatiwa mafunzo ya muda mrefu katika utaalamu wa kompyuta katika chuo cha Bagamoyo na Mawasiliano ya Habari katika chuo cha Sreekantha First Grade Collage, Mysore India. 4. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Mishahara imelipwa kwa wakati ii. Gharama za ZSSF zimelipwa kwa wakati 6. OFISI YA USALAMA WA SERIKALI (G.S.O) KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuimarisha shughuli za upekuzi kwa watumishi kabla na baada ya kuajiriwa. i. Ofisi ya Usalama wa Serikali (GSO) imepokea maombi (932) kutoka Taasisi na Wizara mbalimbali za Serikali. Maombi hayo yameshafanyiwa kazi na ushauri umeshapelekwa katika Taasisi na Wizara husika. 2. Kuimarisha ukaguzi wa majengo, miundombinu na mali za Serikali ii. GSO imefanya ukaguzi katika Wizara/Taasisi zifuatazo: Tume ya Uchaguzi Zanzibar (ZEC), Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar (ZAECA), Chuo cha Maendeleo ya Utalii Zanzibar, Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, Visima vya maji Bumbwini Kidanzini na Makoba, Bodi ya Mapato Zanzibar (ZRB), Tume ya Kurekebisha Sheria, Chuo cha Ualimu cha Benjamin William Mkapa
109
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$!""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA Mchangamdogo Pemba, Wizara ya Miundombinu na Mawasiliano Zanzibar. 3. Kuwajengea uwezo watumishi juu ya utunzaji na udhibiti wa siri za Serikali i. Mafunzo ya utunzaji na udhibiti wa siri za Serikali kwa watumishi wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi, wanafunzi wa Chuo cha Utumishi wa Umma (IPA) na watumishi wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar (ZEC) yamefanyika. 4. Kuimarisha mazingira ya kufanyia kazi i. Vitendea kazi (Stationeries) pamoja na huduma za usafiri ikiwemo Petrol vimenunuliwa. 7. IDARA YA UTAWALA BORA KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuweka mifumo ya kuinua uelewa wa wananchi juu ya Misingi ya Utawala Bora katika ngazi zote i. Mpango wa mafunzo kwa ajili ya Serikali ya Umoja wa Kitaifa na Utawala Bora umetayarishwa. ii. Elimu juu ya Serikali ya Umoja wa Kitaifa imetolewa kwa wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, Maofisa Wadhamini, Maofisa Tawala wa Mikoa na Wilaya pamoja na Wawakilishi wa Jumuia za Kiraia iii Kamati moja ya Shehia ya Donge Mnyimbi imepatiwa mafunzo juu ya Haki za Binadamu 2. Kuandaa viashiria vya Utawala Bora vya kitaifa na kuratibu uandaaji wa viashiria vya Utawala Bora kisekta i. Viashiria vya kitaifa vya Utawala Bora vimekamalika. ii. Mikutano mitatu ya namna ya kuandaa viashiria vya Utawala Bora imefanyika kwa Maofisa viungo (Focal Person) wa Utawala Bora 3. Kuandaa na kusambaza ripoti ya i. Idara imeanza matayarisho ya kufanya Utafiti mdogo
110
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$#""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA Utawala Bora wa Utawala Bora kwa kuandaa muongozo juu ya namna utafiti huo utakavyofanywa 4. Kutoa elimu ya uraia juu ya Haki za Binaadamu i. Programu ya elimu ya uraia imeandaliwa ii. Jumla ya vipindi 24 vimerushwa hewani na Shirika la Utangazaji Zanzibar kwa njia ya redio na vipindi viwili vimerushwa hewani kupitia redio Coconut na Chuchu FM. Aidha, jumla ya shehia 15 zimepatiwa elimu ya uraia juu ya misingi ya Utawala Bora na Haki za Binaadamu. iii. Matangazo mafupi ya Utawala Bora yamerushwa hewani na Shirika la Utangazaji Zanzibar. iv. Elimu ya Haki za Binaadamu na Utawala Bora imetolewa kwa Waandishi wa Habari na Jumuiya ya Watu Wenye Ulemavu. v. Idara imefanya ziara ya kikazi huko Pemba. 5. Kuweka mazingira mazuri ya kufanyia kazi i. Idara imenunua vifaa mbalimbali vikiwemo fotokopi 1, printa1, laptop 1, Antivirus 2, extension 1, modem 3, wireless mouse 1 na USB HAB 1. ii. Idara imenunua mafuta ya uendeshaji wa shughuli za Ofisi. iii. Wafanyakazi watatu wamelipiwa ada za masomo. 6. Kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Wafanyakazi wamelipwa mishahara na stahiki zao. Michango ya ZSSF imewasilishwa kwa wakati.
111
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$$""8. OFISI YA OFISA MDHAMINI – PEMBA KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuwajengea uwezo wafanyakazi 6 katika mafunzo ya muda mfupi na mrefu i. Wafanyakazi 6 wamelipiwa gharama za mafunzo, mmoja katika ngazi ya cheti, 4 katika ngazi ya Stashahada na mmoja katika ngazi ya Shahada ya Uzamili ii. Jumla ya wafanyakazi 35 wamepatiwa mafunzo juu ya sheria mpya za kazi na kanuni zake 2. Kuimarisha mazingira bora ya kufanyia kazi i. Ofisi imeratibu ziara za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kisiwani Pemba, pia imeweza kuratibu na kufuatilia shughuli nyengine za Wizara kwa ufanisi ii. Malipo ya umeme, maji vifaa vya kuandikia, vifaa vya kompyuta na matengenezo ya magari, pamoja na bima yamelipwa. iii. Mawasiliano ya simu, mtandao, magazeti na huduma za posta yamepatikana kwa wakati iv. Maofisa sita wameshiriki katika mikutano na vikao mbali mbali Unguja, pia mfanyakazi 1 amelipwa likizo na wafanyakazi wanne wamelipiwa malipo ya saa za ziada v. Mikutano minne ya Kamati ya Maofisa wadhamini imefanyika. vi. Matengenezo ya miundombinu ya maji machafu na usafishaji wa mashimo ya maji machafu kwa Ikulu ya Chake umefanyika. vii. Huduma za umeme, maji, vifaa vya usafi na mafuta
112
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$%""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA ya jenereta yamepatikana kwa wakati. Aidha, uwekaji wa taa eneo la Ikulu Chake na ukataji miti Ikulu ya Mkoani umefanyika 3. Kuimarisha utoaji wa huduma bora na kukuza amani na utulivu i. Mpango wa mafunzo wa Serikali ya Umoja wa Kitaifa umetayarishwa. ii. Mafunzo ya siku moja yametolewa juu ya Utawala Bora na Serikali ya Umoja wa Kitaifa kwa Maofisa wadhamini, Maofisa Tawala wa Mikoa na Wilaya na Asasi za Kiraia Pemba. iii. Mafunzo kwa kamati nne za Shehia ya Ng'ambwa, Mkoroshoni, Piki na Mzambarauni juu ya athari za uvunjwaji wa Haki za Binaadamu yametolewa. iv. Mpango wa elimu ya uraia umetayarishwa. v. Elimu ya uraia imetolewa kwa Shehia za Wilaya ya Mkoani na Wilaya ya Wete. vi. Vipindi 6 vya elimu ya uraia vimetayarishwa na kurushwa kupitia Redio jamii Micheweni. 4. Kuimarisha ukondoeshaji wa masuala mtambuka ikiwemo UKIMWI, Jinsia na Mazingira i. Mkutano wa kuhamasisha wafanyakazi kupima afya zao umefanyika ii. Mkutano mmoja juu ya umuhimu wa jinsia umefanyika kwa wafanyakazi 5. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Mishahara kwa wafanyakazi 53 imelipwa kwa wakati ii. Michango ya asilimia 10 ya ZSSF kwa wafanyakazi imelipwa kwa wakati
113
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$&""9. IDARA YA USHIRIKIANO WA KIMATAIFA NA URATIBU WA WAZANZIBARI WANAOISHI NJE KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuhakikisha kuwa Zanzibar inashiriki katika mikutano ya majadiliano ya kikanda i. Idara imewawezesha Wataalamu 15 kushiriki katika Mikutano ya mashauriano ya kikanda (country consultative meeting) Dar es salam. ii. Idara imewawezesha Wataalamu 23 kushiriki katika Mikutano ya Kikanda ndani ya nchi Arusha, Dar es salam na Zanzibar. iii. Idara imewawezesha wataalamu 12 kushiriki katika mikutano ya kikanda Malawi, Rwanda, Australia, Uganda, Sri Lanka na Burundi. iv. Idara imeendelea na utaratibu wa kuelimisha jamii kupitia vyombo vya Habari (ZBC Redio) juu ya umuhimu wa soko la pamoja la Jumuiya ya Afrika Mashariki. 02. Kuandaa mazingira bora yatakayowawezesha Wazanzibari wanaoishi nchi za nje kuweza kuchangia maendeleo ya kijamii na kiuchumi ya Zanzibar. i. Idara imekutana na Wazanzibari wanaoishi nchini Oman, Uingereza na Denmark kwa lengo la kukusanya taarifa muhimu katika mchakato wa uundaaji wa sera ya Diaspora Zanzibar pamoja na kuwahamasisha kuwekeza na kuchangia maendeleo ya nchi yao. ii. Idara imemuwezesha mtaalamu mmoja kushiriki katika mkutano uliyotayarishwa na Idara ya Diaspora katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa Dar-es-Salaam. iii. Idara imekutana na kufanya mazungumzo na wadau wa Diaspora Unguja na Pemba. iv. Vipindi vya kuitangaza dhana ya Diaspora vimetayarishwa na kurushwa na Shirika la Utangazaji
114
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$'""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA (ZBC). v. Vijarida mbalimbali vinavyohusiana na mambo ya Diaspora na Ushirikiano wa Kikanda vimechapishwa vi. Ofisi kwa kushirikiana na mshauri elekezi mzalendo tayari imekusanya taarifa muhimu kutoka kwa wadau ndani na nje ya nchi na tayari imeshakamilisha Rasimu ya awali ya Sera ya Diaspora ya Zanzibar. vii Mkutano mmoja uliowashirikisha wadau muhimu wa Diaspora wakiwemo Sekta binafsi na Asasi za kiraia umefanyika. 03. Kuongeza ufanisi pamoja na kuwaongezea uwezo wafanyakazi kwa kuwapatia mafunzo ya muda mrefu i. Malipo ya ada kwa mfanyakazi mmoja yamefanyika ii. Idara imefanya mazungumzo na Katibu Mkuu wa Wizara ya Viwanda na Biashara Dar es salaam kuhusu mbinu za majadiliano ili kuwajengea uwezo wataalamu wa Idara na kukubaliana kwamba mafunzo hayo yafanyike katika mwezi wa Mei. 04. Kuimarisha mazingira ya utendaji kazi katika Idara pamoja na kufanikisha maadhimisho ya Sherehe za miaka 50 ya Mapinduzi ya Zanzibar i. Malipo ya ununuzi wa vifaaa vya kutendea kazi pamoja na malipo ya huduma yamefanyika ikiwemo malipo ya mafuta, ununuzi wa vifaa vya gari, vifaa vya kompyuta, vifaa vya kuandikia, umeme, vifaa vya usafi na Magazeti ii. Idara imechapisha vipeperushi 2,500 ambavyo vimeonesha shughuli zinazotekelezwa na Diaspora katika ushirikiano wa Kikanda, Kimataifa na Diaspora ambavyo vilitolewa kwa wananchi. 5.Kuendeleza na kuimarisha juhudi za Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kukuza uhusiano mwema na nchi i. Idara imeratibu ziara za ujumbe kutoka California – Marekani, Thailand na India ambapo makubaliano ya awali ya mashirikiano katika nyanja mbalimbali
115
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$(""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA marafiki na Taasisi za Kimataifa yalifikiwa. 6. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Malipo ya mishahara kwa wafanyakazi yamelipwa kwa wakati ii. Malipo ya michango ya mfuko wa Hifadhi ya Jamii (ZSSF) kwa wafanyakazi imelipwa kwa wakati iii. Jumla ya wafanyakazi 6 wamepatiwa malipo ya likizo 10. MAMLAKA YA KUZUIA RUSHWA NA UHUJUMU WA UCHUMI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuweka Mfumo mzuri wa uendeshaji wa Mamlaka ya Rushwa na Uhujumu Uchumi i. Shughuli ya kusarifu programu ya kujenga uelewa kwa wananchi imefanyika. ii. Jumla ya vipindi 48 vimetayarishwa na kurushwa hewani. iii. Elimu ya kuzuia rushwa na uhujumu wa uchumi imetolewa kwa shehia 15 za Unguja na Shehia 6 – Pemba pamoja na skuli za Ben bella, Lumumba, Mkwajuni, Kwerekwe C, Dunga, Fujoni, Tumekuja, Fumba na Makunduchi zilifaidika na elimu hiyo. iv. Vipeperushi vyenye ujumbe wa mapambano dhidi ya rushwa na uhujumu wa uchumi viliandaliwa na kusambazwa. v. Mamlaka ilishiriki kikamilifu katika maonesho ya sherehe za Miaka 50 ya Mapinduzi ya Zanzibar
116
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
$)""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 2. Kuijengea uwezo Mamlaka ya Rushwa na Uhujumu wa Uchumi i. Mafunzo ya awali ya uchunguzi kwa watumishi wapya 28 na mafunzo mbalimbali ya kuwajengea uwezo watumishi yamefanyika. ii. Ununuzi wa vifaa vya kuandikia, usafi, mafuta, umeme na vipoza hewa umefanyika. iii. Ununuzi wa vifaa vya kiuchunguzi umefanyika. iv. Muundo wa Mamlaka na wa utumishi imeshatayarishwa na kuwasilishwa katika Taasisi husika kwa kufanyiwa kazi. 3. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Mishahara ya wafanyakazi imelipwa kwa wakati. ii. Michango Mfuko wa Hifadhi ya Jamii (ZSSF) imetolewa. 11. OFISI YA MDHIBITI NA MKAGUZI MKUU WA HESABU ZA SERIKALI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kusimamia matumizi mazuri ya fedha kwa uwazi na uwajibikaji katika Sekta za Umma. i. Mipango ya awali ya ukaguzi kwa Wizara zote imeandaliwa na imekamilika. ii. Mafunzo ya muongozo wa ukaguzi (Regulatory Audit Manual) na ujazaji wa “working paper” yalitolewa kwa wakaguzi. iii. Mipango mikakati ya ukaguzi imeandaliwa na working paper zimejazwa. iv. Working papers za pre plan na strategic plan zimepitiwa katika ngazi ya Chief resident, Zonal na
117
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
%+""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA Directors. v. Vikao vitano vya Bodi ya utumishi vimeandaliwa. vi. Wafanyakazi11 walishiriki katika mafunzo yaliyotolewa na INTOSAI, na SADCOPAC. vii. Mafunzo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo yametolewa kwa wakaguzi 55 na miradi 12 ya maendeleo imekaguliwa. viii. Mipango ya kina ya ukaguzi kwa Mawizara yote na Mashirika imeandaliwa na imekamilika ix. Mafunzo ya muongozo wa ukaguzi (Regulatory Audit Manual ) na ujazaji wa “working paper” yalitolewa kwa wakaguzi kwa kushirikiana na National Audit Office (NAOT) x. Mipango Mikakati ya kina ya ukaguzi imepitiwa katika ngazi tofauti. xi. Ukaguzi wa Mawizara na Mashirika umekamilika xii. Ufuatiliaji wa maeneo mbalimbali ya ukaguzi umefanyika. xiii. Ripoti za awali za ukaguzi zimetolewa kwa Mawizara na Taasisi zake xiv. Majibu ya hoja yamefuatiliwa kwa Mawizara na Taasisi zake. xv. Ubora wa Ripoti ya Ukaguzi umefanyiwa tathmini xvi. Uandishi wa Ripoti ya Ukaguzi ya Mwaka
118
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&,""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA umekamilika. xvii. Ripoti za Ukaguzi zipo katika hatua ya uchapaji xviii. Tathmini ya awali ya changamoto zilizojitokeza zimeainishwa na kufanyiwa marekebisho 2. Kuimarisha uwezo wa Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali (kuongeza uwezo wa watendaji, vitendea kazi na kuimarisha mazingira ya Ofisi) i. Wanafunzi 24 wanaoendelea na masomo wameshalipiwa ada na stahiki zao ii. Sever na vifaa vyake vimenunuliwa na vimeshafungwa. iii. Programmu ya ukaguzi imenunuliwa. iv. Vifaa na huduma za kiutawala na uendeshaji zimenunuliwa v. Jengo la Ofisi ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Serikali Pemba limekamilika 3. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao. i. Wafanyakazi wamelipwa mishahara na stahiki zao kwa wakati ii. Gharama za Mfuko wa Hifadhi ya Jamii (ZSSF) zimelipwa.
119
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&#""12. IDARA YA MIPANGO YA KITAIFA, MAENDELEO YA KISEKTA NA KUPUNGUZA UMASIKINI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuratibu na kuimarisha Ufuatiliaji wa Programu/ Miradi ya Maendeleo i. Vikao vimefanyika na washiriki wameweza kujadili utekelezaji wa programu na miradi kwa kipindi cha miezi sita. Aidha ripoti ya matokeo ya mapitio ya programu na miradi ya maendeleo imejadiliwa kwa lengo la kuweka mazingira mazuri ya utekelezaji wa programu na miradi kwa mwaka 2014/2015. ii. Jumla ya vitabu 200 vya Mapitio ya Hali ya uchumi na utekelezaji wa Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2012/2013 pamoja na vitabu 100 vya Muelekeo wa Hali ya Uchumi na Mpango wa Maendeleo kwa mwaka 2013/2014 vimechapishwa iii. Kazi ya ukusanyaji wa taarifa kwa ajili ya Bajeti ya mwaka 2014/2015 imeanza pamoja na uandishi wa vitabu vya mpango wa maendeleo (Kitabu cha kwanza na kipindi cha pili) iv. Mafunzo ya siku mbili yamefanyika Pemba kwa Maofisa mipango 30 wa Taasisi za Serikali juu ya uandaaji wa mipango, ufuatiliaji na tathminii. Aidha kwa v. Unguja yamefanyika mafunzo juu ya utayarishaji wa malengo, shabaha, viashiria vya ufuatiliaji na uandishi wa ripoti kwa Wakurugenzi Mipango na Maofisa Mipango Wakuu kwa Taasisi za Serikali. vi. Ziara mbili za ufuatiliaji wa program na miradi ya maendeleo zimefanyika ambapo jumla ya program 20 na miradi 36 ilitembelewa kwa Unguja na Pemba vii. Jumla ya vipeperushi 1,000 vya ushajihishaji vimechapishwa na kusambazwa pamoja na kufanya mikutano ya majadiliano na wananchi wa maeneo ya
120
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&$""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA Bumbwisudi na Kiembesamaki katika Wilaya ya Magharibi. viii. Maandalizi ya mafunzo ya uchambuzi wa miradi yamekamilika ix. Mafunzo ya siku nne yalifanyika kwa maafisa Mipango na Sera na Utafiti juu ya uaandaaji na uchambuzi wa Sera. x. Mapitio ya Programu na miradi ya maendeleo yamefanyika na ripoti imeshatayarishwa. Miradi imeandaliwa kwa mashirikiano na sekta na kuwasilishwa nchi mbali mbali kwa lengo la kupata ufadhili zikiwemo Kuwait, Ras- el Khaimah, Oman na India. xi. Maabara za Utalii, Mazingira Bora ya Biashara na Upatikanaji wa Rasilimali Fedha zimefanyika kwa lengo la kuendeleza sekta hizi ikiwemo uibuaji wa programu na miradi inayotekelezeka kwa haraka na kuleta matokeo mazuri kwa ustawi wa wananchi. xii. Kalenda 1000 za ukutani na 500 za mezani zimechapishwa na kusambazwa xiii. Vikao viwili vya kamati ya wataalamu ya Tume ya Mipango na kikao kimoja cha Tume ya Mipango vimefanyika. xiv. Gharama za makisio ya kila study zimetayarishwa. Aidha kazi ya kuandaa dhana (concept note) na hadudi rejea ya utafiti wa hali ya umasikini na fursa zilizopo kwa vijiji vitano imetayarishwa katika maeneo ya Kaskazini Unguja.
121
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&%""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA xv. Idara imegharamia safari za ndani na nje ya nchi zikiwemo Semina, Mikutano ya Kikanda, Mafunzo, Warsha na Makongamano kwa Watendaji Wakuu na Maafisa wa Idara zote zilizochini ya Tume ya Mipango. 2. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Mishahara ya wafanyakazi imelipwa pamoja na Michango ya ZSSF imetolewa kwa wakati. 13. IDARA YA MIPANGO NA MAENDELEO YA WATENDAKAZI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kusimamia Mipango ya Watendakazi, Idadi ya Watu na Ustawi wa Mama na Mtoto Kitaifa i. Ripoti ya stadi imeandaliwa na kuwasilishwa kwa wadau Unguja na Pemba. ii. Uratibu umefanyika kwa Maofisa wa Idara kushiriki katika mikutano ya kikanda na kimataifa juu ya masuala ya idadi ya Watu na Maendeleo nchini Ethiopia na Marekani. Aidha, Maofisa 2 wameshiriki mafunzo juu ya masuala ya Utawala wa Sheria na Uchumi nchini Singapore na China. iii. Safari za kikazi kwa ajili ya uratibu wa kazi za Idara Tanzania Bara na Pemba zimefanyika. 2. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zako i. Mishahara ya wafanyakazi imelipwa kwa wakati.
122
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&&""14. IDARA YA UKUZAJI UCHUMI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kufanya uchambuzi wa Pato la Taifa kila Robo mwaka. i. Ripoti ya Pato la Taifa kwa robo ya nne (Oktoba - Disemba 2013) ilijadiliwa katika kamati ya kujadili mwenendo wa uchumi kwa kila robo mwaka. Kamati ilihusisha sekta husika, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu, BOT na Wajumbe kutoka Vyuo Vikuu nchini 2. Kufanya uchambuzi wa Mfumko wa Bei kila mwezi. i. Kamati ya kujadili na kutoa mapendekezo juu ya kasi ya mfumko wa bei ilikutana mara 9 katika mwezi Julai – Machi 2013/2014 na mapendekezo yaliwasilishwa katika kikao cha ukomo cha Wizara ya Fedha 3. Kuanzisha Database ya utengenezaji wa taarifa za kitaalamu za kifedha na uchambuzi (Finacial Programming) i. Jumla ya wafanyakazi 8 kutoka Tume ya Mipango, Ofisi ya Mtakwimu Mkuu, TRA, ZRB na BOT waliounda kikosi kazi ambacho kilipatiwa mafunzo chini ya Wataalamu kutoka IMF 4. Kuandaa tafiti za uchumi i. Ripoti juu ya uhusiano juu ya bei za samaki na misimu ya Utalii nchini inatarajiwa kukamilika 5. Kushiriki katika vikao vya kikanda i. Wafanya kazi 3 walishiriki katika vikao vya kikanda EAC, SADC, COMESA, TRIPATITE na AU 6. Kuimarisha ufanisi kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Mishahara ya wafanyakazi imelipwa kwa wakati. ii. Michango ya ZSSF imetolewa kwa wakati.
123
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&'""15. OFISI YA MTAKWIMU MKUU WA SERIKALI KWA KIPINDI CHA JULAI - MACHI 2013/2014 MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA 1. Kuweka mazingira mazuri kazini kwa kuwapatia wafanyakazi stahiki zao i. Mishahara ya wafanyakazi imelipwa kwa wakati ii. Michango ya wafanyakazi ya ZSSF imewasilishwa kwa wakati. iii. Wafanyakazi 16 wamelipwa malipo ya fedha za likizo. 2. Kuongeza kiwango cha upatikanaji na ubora wa Takwimu zinazozalishwa na OCGS i. Takwimu za CPI zimekusanywa na kutolewa kwa wakati katika kipindi cha robo ya kwanza. 3. Kuendeleza uwezo wa OCGS katika kutoa takwimu kwa ajili ya mipango ya maendeleo, ufuatiliaji na tathmini ya mwenendo wa kiuchumi i. Ofisi imelipa gharama za huduma za habari na mawasiliano. ii. Mafuta yamenunuliwa kwa ajili ya kazi za Ofisi zikiwemo ukusanyaji wa takwimu katika maeneo mbalimbali ya Zanzibar na baadhi ya Taasisi zilizoko Tanzania Bara iii. Malipo ya huduma za umeme na maji yamefanyika iv. Vifaa mbalimbali vya kuandikia vimenunuliwa v. Vifaa vya kusafishia vimenunuliwa vi. Ukarabati umefanywa kwenye majengo na miundombinu ya Ofisi vii. Vespa moja imenunuliwa kwa matumizi ya Ofisi viii. Maofisa watano wamesafiri kwa ajili ya kufuatilia upatikanaji wa takwimu ndani ya Zanzibar na
124
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015
&(""MALENGO YA MWAKA 2013/2014 UTEKELEZAJI WA SHUGHULI KWA MIEZI TISA Tanzania Bara ix. Ofisi imefanya vikao vitatu vya Bodi ya Takwimu
125
HOTUBA YA BAJETI YA OFISI YA RAIS NA MWENYEKITI WA BARAZA LA MAPINDUZI 2014 / 2015


Kimepigwa Chapa na Idara ya Upigaji Chapa na
Mpiga Chapa Mkuu wa Serikali

1 comment:

  1. jaribu kufanya cheking inawezekana website yako imevamiwa na wadudu

    ReplyDelete

ZanziNews Copyright © 2014

Theme images by Bim. Powered by Blogger.